Algemene Voorwaarden & Privacy verklaring

 English version below.

 

ARTIKEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Definities

 

 • Maggie’s Melody BV: is een organisatie onder leiding van Magalie Gelin, die zich inzet om mensen te leren zingen en mensen samen te brengen die een passie hebben voor zingen en samen zingen. De focus ligt aldus op zang.  De hoofdactiviteiten kunnen ondergebracht worden in deze vijf (5) pijlers: 

 • popkoor;

 • online coachings en cursussen inzake zang en stemgebruik;

 • privé zanglessen en zanglessen in groep met fysieke aanwezigheid;

 • lidmaatschap Singing Insiders, zijnde een exclusieve online community voor mensen die gepassioneerd zijn door zang;

 • organisatie publieke evenementen in deze context.

 

Ondernemingsgegevens

Besloten Vennootschap Maggie’s Melody

Zetel te 1700 Dilbeek (Sint-Ulriks-Kapelle), Wallenweg 4

Ondernemingsnummer: 0804.761.191.

E-mail: [email protected]

 

 • Lid/Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die lid wordt van de ‘Singing Insiders Community’ en/of overige diensten (zoals hierboven vermeld) afneemt van Maggie’s Melody en/of een bestelling plaatst via haar webwinkel;

 

 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn/haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

 

 • Dienst op afstand: de levering van een dienst waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (via internet of telefoon ed.), dus zonder de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de onderneming en de consument.

 

 • Dag: kalenderdag;

 

 1. Toepassing

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn bij voorrang van toepassing op elke dienstverlening van Maggie’s Melody, ongeacht de algemene voorwaarden van de dienstafnemer (hierna: “de Klant”). Samen met individuele schriftelijke overeenkomst met betrekking tot de welbepaalde dienst (hierna: “de Overeenkomst dienstverlening”), bepalen zij de contractuele relatie tussen partijen. 

 1. Aanvaarding

De Klant verklaart uitdrukkelijk en voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst tussen partijen kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden, deze gelezen en begrepen te hebben en deze te aanvaarden.

De Klant verklaart verder dat de clausules in onderhavige algemene voorwaarden niet kennelijk onevenwichtig zijn en de werkelijke wil van partijen weergeven.

 1. Wijziging 

Maggie’s Melody behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op elk ogenblik éénzijdig te wijzigen of aan te vullen. 

De gewijzigde voorwaarden zullen dan automatisch van toepassing zijn op iedere navolgende overeenkomst.

 1. Ongeldigheid clausule 

De ongeldigheid van één of meerdere clausules van deze Algemene Voorwaarden tast de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige clausules niet aan. De andere bepalingen blijven derhalve volledig van toepassing.

De ongeldige bepaling wordt vervangen door een geldige bepaling die zo goed mogelijk de intentie van de partijen benadert. 

 1. Afstand

Het nalaten op gelijk welk moment door Maggie’s Melody om één van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepalingen en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

 

ARTIKEL 2. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

2.1. Aanbieding 

Alle aanbiedingen - zowel deze opgenomen in de Overeenkomst dienstverlening als deze vermeld op de websites van Maggie’s Melody - bevatten een volledige nauwkeurige beschrijving van de aangeboden diensten en zijn voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Maggie’s Melody mogelijk te maken. 

Maggie’s Melody kan evenwel niet aan haar aanbiedingen gehouden zijn indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel ervan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat of niet up-to-date is.

2.2. Totstandkoming overeenkomst

Door het (online) invullen van het inschrijfformulier en/of het ondertekenen van de Overeenkomst dienstverlening en uitvoering van de gevraagde betaling komt op definitieve en onherroepelijke wijze een overeenkomst met Maggie’s Melody tot stand, ongeacht welkdanige eerdere correspondentie en ongeacht enige andere voorwaarden of documenten van welke aard ook vanwege de klant.

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de inschrijving en/of de afsluiting van de overeenkomst elektronisch (digitaal) kan gebeuren, zelfs in de afwezigheid van een handtekening.

 

ARTIKEL 3. PRIJS EN BETALING 

3.1. Prijs

De totaalprijs voor de gekozen dienst wordt duidelijk vermeld op de Overeenkomst dienstverlening of op het inschrijvingsformulier op de website.

Alle prijzen vermeld in de aanbiedingen zijn uitgedrukt in euro, met vermelding van de BTW en eventuele andere heffingen welke van overheidswege opgelegd worden.

Overeenkomstig artikel 57 van de Wet van 30 maart 1976 betreffende economische herstelmaatregelen, is Maggie’s Melody gerechtigd de prijs eenzijdig te herzien indien de kosten van de dienst aanzienlijk zijn verhoogd door omstandigheden buiten haar wil en/of door omstandigheden waarmee zij ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening kon houden of behoorde te houden. Zo kan Maggie’s Melody de prijs herzien op grond van volgende motieven:

 • algemene prijsindexatie;

 • prijsstijging externe partners of externe leveranciers;

 • wanneer overige elementen die de prijs bepalen, zoals niet limitatief: belastingen, heffingen, devaluaties, transportkosten, loonkosten en/of brandstofkosten, grondstof, energie- en verwerkingsprijzen, gewijzigd worden en zorgen voor een aanzienlijke prijsverhoging.

3.2. Betaling

Diensten besteld via de website(s) zijn online betaalbaar door middel van één van de volgende betaalmethoden, evenwel afhankelijk van de te verlenen dienst : 

 • kredietkaart (Visa of Mastercard);

 • bancontact;

 • IDeal;

 • Apple Pay;

 • Stripe; 

 • Paypal;

 • overschrijving.

Diensten besteld via de Overeenkomst dienstverlening zijn betaalbaar volgens de modaliteiten zoals vervat in de Overeenkomst Dienstverlening. Facturen zijn – behoudens afwijkende regeling opgenomen in de Overeenkomst – betaalbaar binnen de veertien (14) dagen na factuurdatum onder vermelding van het factuurnummer.

 

ARTIKEL 4. ANNULATIEBELEID – VÓÓR DE AANVANG VAN DE DIENST

4.1. Annulatie door de klant

Naargelang de aard en de modaliteiten van de gekozen dienst, zijn volgende annulatievoorwaarden van toepassing: 

4.1.1. Online diensten – herroepingsrecht/bedenktijd consument: 

Opgelet! Deze paragraaf is enkel van toepassing op klanten in hun hoedanigheid van consumenten (natuurlijke personen).

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de levering  van een dienst op afstand gedurende een bedenktijd van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen en zonder betaling van een boete ontbinden. Voormelde termijn gaat in vanaf het invullen van het inschrijfformulier en navolgende betaling, waardoor de overeenkomst tot stand komt.

Als de klant gebruik wenst te maken van zijn/haar herroepingsrecht, meldt hij/zij dit binnen voormelde bedenktermijn op een ondubbelzinnige wijze aan Maggie’s Melody. Maggie’s Melody vergoedt de door de klant gedane betaling, onverwijld doch binnen de veertien (14) dagen volgend op de dag waarop klant de herroeping heeft gemeld.

Evenwel is voormeld herroepingsrecht NIET van toepassing: 

 • indien de dienst reeds uitgevoerd is voor het verstrijken van de herroepingstermijn (vb.: door het onmiddellijk toegang krijgen tot de online workshop of cursus) (conform artikel VI.53, 1° van het Wetboek Economisch Recht); 

 • indien het gaat om een dienst van vrijetijdsbesteding, waarvoor in de overeenkomst een welbepaalde datum of een welbepaalde uitvoeringsperiode wordt bepaald (vb.: reservatie tickets voor een bepaald evenement, inschrijving voor een online zangworkshop voorzien op een bepaalde datum (conform artikel VI.53, 12° van het Wetboek Economisch Recht);

 • indien het gaat om op vraag van de consument op maat ontwikkelde diensten (vb. op maat uitgewerkte zangles) (conform artikel 53, 3° van het Wetboek Economisch Recht);

 

4.1.2.  Algemeen annulatiebeleid 

Indien de bepalingen van paragraaf 4.1.1. niet van toepassing zijn, geldt volgend algemeen annulatiebeleid:

De klant heeft het recht ten allen tijde de inschrijving voor een bepaalde dienst te annuleren. Dit dient schriftelijk te gebeuren. Indien de klant gebruik maakt van dit recht, dan wordt de overeenkomst geacht eenzijdig te zijn verbroken door hem/haar.

In geval van eenzijdige verbreking zijn volgende annulatievergoedingen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd:

 • In geval van annulatie meer dan veertien (14) dagen vóór de datum van de aanvang van de dienst: de vergoeding bedraagt 25% van het te betalen bedrag in het kader van de overeenkomst;

 • In geval van annulatie minder dan veertien (14) kalenderdagen en meer dan achtenveertig (48) uren vóór de datum van de aanvang van de dienst: de vergoeding bedraagt 50% van het te betalen bedrag in het kader van de overeenkomst;

 • In geval van annulatie minder dan achtenveertig (48) uur vóór de datum van de aanvang van de dienst: de vergoeding bedraagt de integraliteit (100%) van het te betalen bedrag in het kader van de overeenkomst;

 • In geval van annulatie van webgebaseerde producten na ontvangst van de toegangslink: de vergoeding bedraagt de integraliteit (100%) van het te betalen bedrag in het kader van de overeenkomst.

De klant erkent dat bij de bepaling van voormelde vergoedingen rekening werd gehouden met de gevolgen van de annulatie voor Maggie’s Melody (reeds gemaakte kosten en geleverde inspanningen) en dat deze vergoeding bijgevolg evenwichtig is ten aanzien van de partijen.

In geval van overmacht (ziekte of gerechtvaardigde verhindering) en indien het een deelname aan een evenement/workshop betreft, kunnen partijen in onderling overleg evenwel het volgende overeenkomen: de niet-deelnemer kan eenmalig en uitsluitend in geval van overmacht, duidelijk aantoonbaar, zijn deelname aan een evenement/workshop verplaatsen naar een andere datum. Uiteraard is dit enkel mogelijk indien dezelfde dienst nogmaals wordt aangeboden door Maggie’s Melody. Is dit niet het geval dan kan de niet-deelnemer eventueel zijn/haar inschrijving voor een bepaald(e) evenement of workshop doorgeven aan een andere persoon, mits hij/zij dit minstens vierentwintig (24) uur op voorhand meldt aan Maggie’s Melody. Maggie’s Melody is alsdan gerechtigd een administratieve kost aan te rekenen, overeenstemmend met 10% van het inschrijvingsgeld, met een minimum van 10 euro (€ 10,00).

4.2.  Annulatie door Maggie’s Melody

 

Maggie’s Melody is gerechtigd de uitvoeringstermijn die contractueel voorzien werd op te schuiven, zonder dat dit recht zal geven op enige schadevergoeding in hoofde van de klant of zonder dat de klant hiervoor recht heeft op terugbetaling van de door hem/haar betaalde prijs. De klant zal aldus op een later tijdstip kunnen deelnemen aan de door Maggie’s Melody georganiseerde dienst.

Indien – omwille van de aard van de dienst – een verdaging niet mogelijk is, zal het aan Maggie’s Melody reeds betaalde bedrag integraal teruggestort worden binnen de veertien (14) dagen, behoudens in geval van overmacht. 

 

ARTIKEL 5. LEVERING DIENST

5.1. online dienstverlening: online coaching en cursussen – lidmaatschap online community

Voor webgebaseerde producten zal de toegangslink pas ter beschikking worden gesteld na betaling van het volledige bedrag in het kader van de overeenkomst, behoudens wanneer een betaling in meerdere termijnen is toegelaten door Maggie’s Melody. 

Om lid te worden van de SI Community en/of overige diensten af te nemen van Maggie’s Melody dient het lid/de klant minimum 18 jaar oud te zijn of de toestemming te hebben van zijn wettelijke voogd. Het is het lid/de klant verboden om gebruik te maken van andermans identiteit. Een inschrijving is maar geldig indien deze naar waarheid is ingevuld. Het komt niet aan Maggie’s Melody toe dit te verifiëren. Maggie’s Melody is dan ook gevrijwaard van elke aansprakelijkheid op dit punt.

Deze link voor de coaching/cursus, ook wanneer het verschillende modules betreffen, is minimaal voor één (1) jaar geldig. De klant kan deze aldus op een vrij gekozen moment volgen. 

Maggie’s Melody behoudt zich het recht voor om de coaching/cursus inhoudelijk of organisatorisch aan te passen, wanneer de omstandigheden daar om vragen en Maggie’s Melody dit aangewezen acht.

Met betrekking tot het lidmaatschap voor de Siniging Insiders Community, zal dit maar een aanvang nemen en zal het lidgeld maar verschuldigd zijn, van zodra de klant zich effectief heeft kunnen inschrijven hiervoor. Indien bij de aanmelding blijkt dat de community volzet is, zal de klant op een wachtlijst geplaatst worden. Dit impliceert dat er op dat ogenblik nog geen overeenkomst gesloten is en partijen er aldus ook geen rechten en plichten uit kunnen putten.

5.2. overige dienstverlening (in fysieke aanwezigheid):

Behoudens onderlinge andersluidende afspraken, vat Maggie’s Melody haar dienstverlening pas aan na ontvangst van het volledige bedrag in het kader van de overeenkomst.

Maggie’s Melody levert voldoende inspanningen om de tussen partijen bedongen leveringstermijnen van de dienst na te leven. Zij gaat een middelenverbintenis aan om haar dienstverlening met zorg en deskundigheid uit te voeren.

Maggie’s Melody behoudt zich het recht voor om de zangles inhoudelijk of organisatorisch aan te passen, wanneer de omstandigheden daar om vragen en Maggie’s Melody dit aangewezen acht.

 

ARTIKEL 6: CONTRACTUELE TEKORTKOMINGEN TIJDENS DE UITVOERING VAN DE DIENST

6.1. Niet (tijdige) betaling facturen 

Bij gebreke aan tijdige betaling van de factuur van Maggie’s Melody, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest van één procent (1%) per maand verschuldigd vanaf de vervaldag van de factuur tot de ontvangst van het volledige bedrag, waarbij elke begonnen maand als volledig verlopen wordt beschouwd. 

Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag verschuldigd, met een minimum van vijftig euro (€ 50,00). Alle eventuele bijkomende invorderingskosten vallen eveneens ten laste van de klant. 

Bovendien kan Maggie’s Melody in geval van niet-betaling op de vervaldag al haar verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst opschorten tot wanneer de schuld volledig aangezuiverd is en deze overeenkomst beëindigen, zonder dat zij hiervoor enige vergoeding verschuldigd kan zijn. 

De inschrijver zal de toegang tot de dienst ontzegd worden, ook in geval van gedeeltelijke betaling. 

Bovendien is de klant minstens de in artikel 4.1.2. overeengekomen vergoeding wegens eenzijdige verbreking van de overeenkomst verschuldigd.

De niet-betaling van een factuur op de vervaldag heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog openstaande facturen van de klant tot gevolg. Betalingen na vervaldatum zullen in eerste instantie in mindering worden gebracht op rente en kosten en pas daarna op de hoofdsom.

6.2. Overige wanprestaties

Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst met de klant onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling eenzijdig te verbreken in volgende gevallen:

 • zware fout, herhaalde lichte fout of ernstige wanprestatie door de andere partij in de uitoefening van de overeenkomst; 

 • indien een partij oneigenlijk gebruik maakt van de aangeboden diensten; 

 • indien een partij in strijd handelt met de reputatie of belangen van de andere partij of in het algemeen met de goede zeden;

 • indien een partij zich schuldig maakt aan oneerlijk, frauduleus of crimineel gedrag of verzuim, ongeacht of dit verband houdt met de uitvoering van deze overeenkomst;

 • in geval van faillissement of insolvabiliteit of in het algemeen bij staking van betaling of aantasting van de kredietwaardigheid van de andere partij;

De eenzijdige beëindiging van de overeenkomst dienstverlening doet geen afbreuk aan het recht van de partij die de verbreking heeft gevorderd om van de andere partij een schadeloosstelling te vorderen voor alle schade die de betrokken fout of wanprestatie hem/haar heeft berokkend. 

 

ARTIKEL 7. KLACHTEN 

7.1. Termijn

De klant moet iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst schriftelijk meedelen aan Maggie’s Melody binnen de achtenveertig (48) uren na de vaststelling ervan. Na verloop van deze termijn wordt de klacht als laattijdig geacht en worden de prestaties als aanvaard beschouwd.

Enkel een uitdrukkelijk gemotiveerd protest wordt in aanmerking genomen. Het louter betwisten zonder enige opgave van een reden is ongeldig en dus zonder gevolg.

7.2. Geen inhouding van de prijs

Klachten van welke aard ook, schorten de betalingsverplichtingen van de klant nimmer op. De klant is nooit gerechtigd enige inhouding op de prijs of een gedeelte van de prijs te doen, zelfs niet ten titel van waarborg, bij klachten of geschil.

 

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJHEID

8.1. Algemeen

Maggie’s Melody verbindt er zich toe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. De te leveren diensten en uitgevoerde prestaties zijn inspanningsverbintenissen. 

Maggie’s Melody is louter aansprakelijk voor de directe schade die het gevolg is van haar grove fout, opzet/bedrog of herhaalde nalatigheid of lichte fout. 

Maggie’s Melody stelt alles in het werk om op continue basis toegang te verlenen tot haar website (24/7). Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update-, of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kan een ononderbroken toegang en dienstverlening niet gegarandeerd worden. Dergelijke onderbrekingen en verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als een tekortkoming in hoofde van Maggie’s Melody. Maggie’s Melody stelt alles in het werk om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen.

Maggie’s Melody voldoet aan alle wettelijke vereisten inzake verzekeringen.

8.2. Beperking 

Indien de aansprakelijkheid van Maggie’s Melody vaststaat, is deze te allen tijde beperkt tot het bedrag dat via haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. 

In ieder geval is de aansprakelijkheid beperkt tot bedrag van de dienstverlening (exclusief BTW), zoals vermeld in de overeenkomst waarin de aansprakelijkheidsstelling haar oorzaak vindt.

8.3. Uitsluiting

Maggie’s Melody zet zich hard in om de klant zang- en stemtechnieken bij te brengen, doch is niet verantwoordelijk voor het niet opvolgen door de klant van haar advies of het niet behalen van het door de klant gewenste resultaat. 

Maggie’s Melody kan niet aansprakelijk gehouden worden in geval van medische letsels die zouden kunnen ontstaan door het deelnemen van de klant aan de geleverde diensten.

Maggie’s Melody is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens of input. 

Partijen erkennen uitdrukkelijk dat Maggie’s Melody niet aansprakelijk kan worden gehouden  voor enige indirecte of incidentele (gevolg)schade, waaronder mede begrepen winst- of inkomstenderving, verlies van klanten en contracten en immateriële schade. 

Maggie’s Melody is in geen geval aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen of diefstallen tijdens het verlenen van de diensten. 

Elke schade die een deelnemer aan een opleiding (al dan niet vrijwillig) aan het materiaal van Maggie’s Melody veroorzaakt, wordt aan de klant doorgerekend.

8.4. Overmacht

Maggie’s Melody kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst die te wijten zijn aan overmacht. Dit omvat alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop zij geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. 

Onder overmacht wordt onder meer, doch niet beperkend, verstaan: vertraging bij of wanprestatie door haar toeleveranciers, ziekte of invaliditeit van de lesgever of de co-coaches, onbruikbaarheid of problemen met betrekking tot de capaciteit van de locatie/zaal van de opleiding, faillissement van leveranciers/partners of gelijkaardige situaties, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten alsmede van hulppersonen, gebreken in hulp- of transportmiddelen, weers- en klimatologische omstandigheden, blikseminslag, overstroming, storm, oorlog, gezondheidscrisis, rellen, staking, lockdown, enzovoort.

Maggie’s Melody verbindt zich er evenwel toe de klant zo spoedig mogelijk te informeren over de waarschijnlijke duur en gevolgen. Gedurende deze periode van overmacht kan zij haar verplichtingen opschorten en een nieuwe datum meedelen aan de klant (op basis van haar beschikbaarheden) voor de levering van de diensten. De klant ziet uitdrukkelijk af van het vragen van enige schadevergoeding hiervoor. Het door de klant reeds betaalde bedrag wordt dan als een tegoed gekwalificeerd, voor een toekomstige reservatie binnen het jaar. 

Enkel wanneer een verdaging van de dienst absoluut onmogelijk is, zal Maggie’s Melody het reeds ontvangen bedrag terugbetalen, pro rata aan het reeds nog te leveren deel van de dienst. Indien Maggie’s Melody bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen had voldaan, is zij gerechtigd het bedrag dat overeenstemt met het reeds geleverde deel te behouden.  

 

ARTIKEL 9: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Wanneer Maggie’s Melody het kader van de overeenkomst onder eender welke vorm een werk verricht dat als een creatieproces in de zin van de wetgeving op intellectuele eigendom beschouwd wordt, behoudt Maggie’s Melody de auteursrechten die voortvloeien uit dit werk, zoals bijvoorbeeld het recht op reproductie. 

De in het kader van de overeenkomst door Maggie’s Melody tot stand gebrachte originele creaties (niet limitatief: ontwerpen, logo’s, namen, foto’s, teksten, blogs, podcasts, cursussen, website, illustraties, afbeeldingen, video’s en dergelijke meer) blijven haar exclusieve eigendom, ongeacht of deze aan de klant ter hand zijn gesteld. Maggie’s Melody behoudt zich het auteursrecht voor op deze stukken. Deze mogen door de klant niet worden misbruikt, gekopieerd, openbaar worden gemaakt of aan derden worden verstrekt zonder voorafgaande toestemming van Maggie’s Melody.

De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik hiervan.

De klant vrijwaart Maggie’s Melody tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde of wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst. Deze vrijwaring blijft ook na de beëindiging van de overeenkomst van toepassing. 

 

ARTIKEL 10: VERBOD OP AFWERVING 

Het is de klant strikt verboden actief medewerkers of co-coaches van Maggie’s Melody te benaderen met het oog op vervolgopdrachten of afwerving. 

Deze bepaling blijft ook na de beëindiging van de overeenkomst voor een periode van één (1) jaar van kracht.

Elke inbreuk hierop geeft van rechtswege aanleiding tot een forfaitaire schadevergoeding aan Maggie’s Melody ten belope van tweeduizendvijfhonderd euro (€ 2.500,00) per vastgestelde inbreuk.

 

ARTIKEL 11: PRIVACY WETGEVING – VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Voor zover in het kader van het uitvoeren van de opdracht persoonsgegevens worden verwerkt door Maggie’s Melody, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’) en overeenkomstig het uitgebreide Privacy Beleid van Maggie’s Melody.

Alle persoonsgegevens die door de Opdrachtgever worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het verwezenlijken van de opdracht/dienst die de klant aan Maggie’s Melody heeft toevertrouwd. Door het aanvaarden van onderhavige voorwaarden geeft de Opdrachtgever toestemming tot deze persoonsgegevensverwerking. De Opdrachtgever kan ten alle tijden een verzoek om inzage, verbetering en verwijdering van haar persoonsgegevens indienen via het gebruikelijke mailadres van Maggie’s Melody.

Maggie’s Melody verbindt er zicht toe technische en organisatorische maatregelen te treffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking. Dit betreft een inspanningenverbintenis in hoofde van Maggie’s Melody. Niettegenstaande voormelde maatregelen en verregaande inspanningen door haar, kunnen haar beveiligingsbeleid, de controles die zij uitvoert en de acties die zij in dit kader voorstelt, geen onfeilbaar veiligheidsniveau garanderen of alle risico’s volledig uitsluiten. 

Maggie’s Melody verbindt er zich toe de persoonsgegevens enkel te zullen doorgeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. Zij zal hiervoor de nodige waarborgen bieden.

Maggie’s Melody zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de tussen partijen afgesproken opdracht. 

De klant bevestigt verder kennis te hebben genomen van het Privacy- en Cookiebeleid van Maggie’s Melody  en de inhoud ervan te aanvaarden.

Indien de klant het niet eens is met de wijze waarop Maggie’s Melody de gegevens verwerkt kan de klant zich ook wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te Brussel:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 BRUSSEL

Tel: +32(0)2 274 48 00

Fax: +32(0)2 274 48 35

E-mail: [email protected]

 

ARTIKEL 12. BEELDMATERIAAL - REFERENTIE 

De klant verklaart zich middels bevestiging van zijn inschrijving akkoord met het feit dat op de evenementen, zanglessen, bijeenkomsten edm. beelden, foto’s en video’s kunnen worden gemaakt, dewelke door Maggie’s Melody kunnen aangewend worden voor commerciële doeleinden. Deze kunnen verspreid worden via de website en/of verschillende sociale media kanalen van Maggie’s Melody. 

Gaat het om geïndividualiseerde beelden van de inschrijver, dan heeft deze steeds het recht om (i) deze beelden te raadplegen en (ii) zich te verzetten tegen het gebruik en de verspreiding ervan voor commerciële doeleinden. Maggie’s Melody zal – conform haar Privacybeleid - steeds voorafgaandelijk instemming vragen aan de klant met betrekking tot de aanwending van de beelden en van het geven van een interview omtrent zijn of haar ervaring van de dienst. De klant heeft steeds het recht die toestemming ten allen tijde in te trekken.

Maggie’s Melody heeft verder het recht om promotie te voeren over de samenwerking met de klant, tenzij wanneer de klant zich hiertegen verzet.  Op eenvoudig verzoek van de klant zal Maggie’s Melody de inhoud verwijderen.

 

ARTIKEL 13.  TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK - BEWIJS

Partijen verbinden zich ertoe voldoende inspanningen te leveren om een minnelijke regeling te bewerkstelligen en het geschil in onderling overleg te beslechten. 

In het geval de minnelijke poging geen positieve uitkomst kent, zullen - bij betwisting in verband met de interpretatie, de uitvoering of de beëindiging  van de contractuele relatie tussen partijen - de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement bevoegd zijn, alwaar de zetel van Maggie’s Melody gevestigd is, tenzij de wet of het internationaal recht dwingend anders voorschrijft.

De overeenkomst wordt uitsluitend beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van de gewone verblijfplaats van de dienstverlener, actueel het Belgische recht. 

De toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

De taal van de rechtspleging is de Nederlandse taal. 

De klant gaat ermee akkoord dat elke elektronische communicatie en back-up als bewijs kan worden gebruikt in rechte. Contact

Heb je vragen? 

Neem dan gerust contact op met Maggie’s Melody via het e-mailadres [email protected]

 

Onderhavige versie van de Algemene Voorwaarden werd opgesteld op 15 april 2024.

 

***

PRIVACY- EN COOKIEBELEID

De verantwoordelijke voor de verwerking

De Besloten Vennootschap ‘Maggie’s Melody’, met zetel te 1700 Dilbeek (Sint-Ulriks-Kapelle), Wallenweg 4 en ondernemingsnummer 0804.761.191.

Hoofdactiviteiten

* popkoor;

* online coachings inzake zang en stemgebruik, evenals privé zanglessen;

* lidmaatschap Singing Insiders.

Websites: 

* https://www.maggiesmelody.be/ 

* https://www.singinginsiders.com/

* https://www.zanglesmetmaggie.be/ 

E-mail

[email protected] 

 

ALGEMEEN

Privacy is een grondrecht van ieder individu. Maggie’s Melody wil uw vertrouwde partner zijn en waakt erover dat uw persoonsgegevens maximaal beschermd worden. Zij stelt alles in het werk om deze gegevens met respect en op een correcte en transparante manier te verwerken, de privacy van ieder individu te waarborgen en misbruik van deze gegevens te voorkomen.

Desalniettemin heeft Maggie’s Melody voor het uitvoeren van haar opdrachten, alsook voor de werking van haar website, evenwel bepaalde gegevens van de klant/gebruiker nodig. In dit Privacybeleid wordt een overzicht gegeven van wat Maggie’s Melody met deze gegevens doet en de juridische gronden waarop dit gebaseerd is. Tevens worden de rechten opgesomd die u als betrokkene met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kan laten gelden. 

Lees onderhavig Privacybeleid aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens aan Maggie’s Melody, verklaart u kennis te hebben genomen van dit Privacybeleid.  

Het Privacybeleid kan op ieder ogenblik worden herwerkt en geüpdatet teneinde aan de geldende privacywetgeving te blijven tegemoetkomen. 

ARTIKEL 1. WETTELIJK KADER 

Maggie’s Melody verwerkt de persoonsgegevens steeds in overeenstemming met de geldende Belgische en Europese privacy reglementering, waaronder:

 • de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, evenals de wijzigingen aan deze wet;

 • de anti-spambepalingen uit Boek XII van het ‘Wetboek Economisch Recht omtrent het recht van de elektronische economie;

 • de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG’ (ook de ‘AVG’ of de ‘GDPR’ genoemd).ARTIKEL 2. TOEPASSINGSGEBIED

Onderhavig Privacybeleid is van toepassing op de verwerking van ‘persoonsgegevens’ in het kader van de door Maggie’s Melody te verrichten werkzaamheden of te verlenen diensten waartoe de klant opdracht heeft gegeven. 

Het beleid is eveneens van toepassing op de website van Maggie’s Melody, evenals op alle andere (commerciële) relaties tussen Maggie’s Melody en haar klanten, opdrachtgevers, prospecten, zakenpartners, medewerkers en personeel.

Onderhavig Privacybeleid is niet van toepassing op de verwerking van andere dan de hierna vermelde persoonsgegevens. Het spreekt evenwel voor zich dat Maggie’s Melody zich in het algemeen tot een strikte geheimhouding houdt in de meest brede zin van het woord voor wat betreft de gegevens en informatie die door de klanten worden aangereikt.  

 

ARTIKEL 3. DEFINITIE

Voor de toepassing van dit Privacybeleid wordt onder ‘Persoonsgegevens’ verstaan: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.”

Als ‘identificeerbaar’ worden die gegevens beschouwd die ervoor zorgen dat een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd. 

Dit betreffen onder meer:

 • persoonlijke identificatiegegevens;

 • contactgegevens;

 • locatiegegevens;

 • andere persoonlijke informatie zoals elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, medische, economische, culturele of sociale identiteit van de betrokken natuurlijke persoon.

ARTIKEL 4. VERZAMELING PERSOONSGEGEVENS

Maggie’s Melody kan uw persoonsgegevens op volgende manieren vergaren (niet-limitatieve opsomming):

 • wanneer u deze zelf aanreikt aan haar: 

 • bij het bezoek op haar website zonder enige vorm van registratie (via cookies);

 • bij het invullen van contact- en inschrijvingsformulieren op de website of bij het inplannen van een afspraak/activiteit via een ander kanaal;

 • in het algemeen bij alle inkomende en uitgaande correspondentie met Maggie’s Melody via diverse kanalen (online, elektronisch of per telefoon/gsm);

 • bij het invullen of ondertekenen van (inschrijvings)formulieren, lidmaatschapsaanvragen en overeenkomsten die Maggie’s Melody u voorlegt in het kader van de uitvoering van of voorafgaandelijk aan de uitvoering van de overeenkomst/opdracht;

 • in het algemeen om lid te worden van de verenging en bij het uitvoeren van de overeenkomst/opdracht voor de klant;

 • voor het klantenbeheer en de facturatie;

 

 • wanneer deze gegevens vrij raadpleegbaar zijn of verkregen kunnen worden via bronnen van informatie die publiekelijk toegankelijk zijn (zoals eigen website van de klant of profiel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, Belgisch Staatsblad en dergelijke meer).

 

ARTIKEL 5:  WELKE PERSOONSGEGEVENS?

Maggie’s Melody verwerkt volgende persoonsgegevens die relevant zijn in de professionele context:

 • Categorie 1: Identificatiegegevens:

 • Voornaam;

 • Achternaam;

 • Eventueel: leeftijd;

 • Eventueel: geslacht;

 • Eventueel: geboorteplaats- en datum.

 

 • Categorie 2:  Contact- en locatiegegevens:

 • Adres: straat, huisnummer, eventueel busnummer, postcode, gemeente/stad, land;

 • E-mailadres;

 • Telefoonnummer en/of gsm-nummer;

 

 • Categorie 3:  Elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke en fysiologische identiteit van de betrokken natuurlijke persoon:

 • Stemsoort;

 • Afbeeldingen onder de vorm van foto’s en video’s van de klant (zie infra);

 • Categorie 4: Financiële gegevens:

 • Bankrekeningnummer voor betaling via overschrijving;

 • Overige Bankkaartgegevens in het kader van online betaling;

 • Categorie 5: Online gegevens:

 • IP-adres, Internet browser en apparaat type;

 • gegevens over uw activiteiten op de website van Maggie’s Melody (surfgedrag);

 

 • Categorie 6: Overige gegevens:

 • Ervaring- en/of vormingsniveau met betrekking tot het voorwerp van de opdracht;ARTIKEL 6: DOELEINDEN EN RECHTSGRONDEN VAN DE VERWERKING

Maggie’s Melody verwerkt uw persoonsgegevens voor volgende (niet-limitatief opgesomde) doelen:

 • Aanmaak lidmaatschap/aangaan overeenkomst;

 • Klantenbeheer, personeelsbeheer en beheer van de leveranciers;

 • Boekhouding;

 • Afsluiten (verplichte) verzekeringen;

 • Rapportering aan subsidiërende overheden;

 • Agendaplanning;

 • Communicatie met de klant/opdrachtgever/leverancier/personeel;

 • Uitvoering van de overeenkomst/opdracht en/of levering van de diensten;

 • Direct marketing: versturen van uitnodigingen en nieuwsbrieven over de diensten van Maggie’s Melody of voor evenementen (opleidingen, vormingen, optredens en andere activiteiten) aangeboden door Maggie’s Melody of overkoepelende organisaties; 

 • Referentie en/of verslaggeving in (gedrukte of online)communicatiekanalen;

 • Verbetering dienstverlening of dagelijkse werking;

 • Analyse surfgedrag;

 • Optimalisatie website en aanbod;

 

De toepasselijke wetgeving laat toe om persoonsgegevens van natuurlijke personen te verwerken met het oog op het vervullen van voormelde doeleinden, doch enkel op voorwaarde dat minstens één van volgende juridische verwerkingsgronden van toepassing is:

 • ofwel uw toestemming: Maggie’s Melody kan om uw specifieke toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te verwerken en zal dit dan ook enkel doen indien u daadwerkelijk uw toestemming heeft gegeven. Zo verzamelt en verwerkt zij bijvoorbeeld de gegevens die zij van u ontvangt wanneer u zich aanmeldt voor haar nieuwsbrief. Hiervoor geeft u uw expliciete toestemming. Hetzelfde geldt wanneer u instemt voor een gerichte foto, videomateriaal of geluidsopname met het oog op de verslaggeving ervan op de website of de overige social media kanalen. Uiteraard kan deze toestemming nadien steeds ingetrokken worden

Door zelf persoonsgegevens aan Maggie’s Melody aan te reiken, geeft u haar uw expliciete toestemming dat zij deze gegevens mag gebruiken in overeenstemming met onderhavig Privacybeleid;

Uitzondering: Maggie’s Melody verwerkt enkel gegevens van minderjarigen mits toestemming van de ouders en/of wettelijke voogd. Maggie’s Melody is evenwel gevrijwaard van elke aansprakelijkheid bij het niet naar waarheid doorgeven van de correcte leeftijd of een vervalsing op dit punt. Er bestaat dienaangaande geen verificatieplicht in haar hoofde.

 

 • ofwel de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst/opdracht en/of de levering van de diensten: dit is wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om de verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst of de intentie om een overeenkomst aan te gaan, na te komen;

 • ofwel wettelijke, reglementaire en/of deontologische verplichtingen of gewichtige redenen van algemeen belang: dit is wanneer Maggie’s Melody verplicht is uw persoonsgegevens te verwerken om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals het bijhouden van gegevens voor (overheids)doeleinden of het verstrekken van informatie aan een wetgevingsinstantie (vb. voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering);

 • ofwel een gerechtvaardigd belang van de onderneming: Maggie’s Melody mag uw persoonsgegevens verwerken indien dit in haar legitiem belang is om een wettige activiteit te runnen of om deze activiteit te bevorderen;

 

ARTIKEL 7: DOORGIFTE AAN DERDEN

Maggie’s Melody zal uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners (voor louter commerciële doeleinden), tenzij met uw voorafgaande toestemming. 

Maggie’s Melody is evenwel gerechtigd uw persoonsgegevens door te geven aan derde dienstverleners, die haar bijstaan bij haar dienstverlening, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht, zoals onder meer doch niet beperkt, aan:

 • de verzorgers van de internetomgeving en de IT-infrastructuur, te weten: IT-leveranciers, websitebeheerders, partners die dataopslag in de cloud beheren, mail en service providers, virtuele assistenten edm.;

 • logistieke partners;

 • sociaal secretariaat;

 • verzekeraar;

Deze spelers krijgen toegang tot uw persoonsgegevens, maar alleen in de mate dat dit strikt noodzakelijk is om hun activiteiten uit te voeren. Zij mogen uw gegevens niet aanwenden voor andere doeleinden.  

Daarnaast kan Maggie’s Melody uw persoonlijke gegevens ook bekendmaken aan die entiteiten/personen die namens haar en/of voor haar rekening optreden (personeel, werknemers, aangestelden, zelfstandige medewerkers,…), doch enkel voor doeleinden van assistentie. Hetzelfde geldt voor de koepelorganisaties waarmee Maggie’s Melody samenwerkt, waaronder ‘Koor&Stem (provinciaal en nationaal)’. Maggie’s Melody staat er voor in dat eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens wordt gewaarborgd door deze personen, die eveneens onder het toepassingsgebied van dit Privacybeleid vallen.

In bepaalde situaties zal Maggie’s Melody ook genoodzaakt zijn persoonsgegevens openbaar te maken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of in het openbaar belang of om redenen van wetshandhaving. Dit kan onder meer:

 • op verzoek van de overheidsdiensten;

 • in reactie op dagvaardingen of in het kader van juridische procedures;

 

In het geval dat de activiteiten van Maggie’s Melody worden verkocht of samengevoegd met een ander bedrijf, kunnen uw persoonsgegevens worden bekendgemaakt aan de curator of de adviseur van een potentiële koper/overnemer en kunnen ze worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaar(s) van het bedrijf. In dat geval neemt Maggie’s Melody evenwel de gepaste maatregelen om de integriteit en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te verzekeren.

Gaat het om doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden die zich bevinden in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), dan zal Maggie’s Melody dit maar rechtmatig doen indien de ontvanger van de gegevens zich bevindt in een land dat een passend beschermingsniveau biedt of indien de ontvanger lid is van een land waarvoor een adequaatheidsbesluit bestaat. Is dit niet het geval dan verbindt Maggie’s Melody zich ertoe nog bijkomende passende waarborgen te stellen. Gegevens zullen dan enkel doorgegeven worden nadat met deze partij een modelcontract (standard contractual clauses) vastgesteld door de Europese Comissie werd afgesloten of op basis van een gedragscode die voorafgaandelijk is goedgekeurd.

 

ARTIKEL 8: DUUR VAN DE VERWERKING

Maggie’s Melody zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan de verplichte wettelijke termijn voorschrijft of - indien een dergelijke wettelijke termijn niet van toepassing is - niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens zijn verzameld, doch nooit langer dan tien jaar na de dienstverlening.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming (zoals bijvoorbeeld voor marketing doeleinden), dan zullen deze gegevens bewaard worden zolang uw toestemming geldt.

 

ARTIKEL 9: UW RECHTEN

Recht van toegang en inzage

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Maggie’s Melody van uw persoonsgegeven maakt.

Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U heeft steeds het recht te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.  U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

U erkent evenwel dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet leverbaar kunnen zijn.

Recht van verzet

U beschikt eveneens over een recht van verzet  tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft u steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing (commerciële doeleinden). In dergelijk geval hoeft u zelf geen redenen op te geven.

Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door Maggie’s Melody verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorgaande toestemming, beschikt u steeds over het recht om die toestemming in te trekken.

Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door Maggie’s Melody per mail of per brief te contacteren op bovenvermelde contactgegevens.

Maggie’s Melody houdt zich eraan binnen een redelijke termijn te reageren op uw verzoek.

Daarnaast beschikt u ook over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 BRUSSEL

Tel: +32(0)2 274 48 00

Fax: +32(0)2 274 48 35

E-mail: [email protected]

 

ARTIKEL 10. BEVEILIGINGSMAATREGELEN EN AANSPRAKELIJKHEID

Maggie’s Melody stelt alles in het werk om uw gegevens te beschermen en om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Ze neemt daarom verschillende fysieke, administratieve, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen eventuele vernietiging, verlies of wijziging. Naar haar best vermogen zorgt Maggie’s Melody ervoor dat de toegang tot uw persoonsgegevens enkel wordt verschaft aan personen voor wie dit noodzakelijk is. Personen die toegang tot de gegevens hebben, zijn verplicht deze gegevens geheim te houden. De medewerkers van Maggie’s Melody zijn geïnformeerd over het belang van onderhavig Privacybeleid. Zij hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op haar interne systemen. Gegevens op papier worden bewaard achter slot of in ruimten waar derden geen toegang tot hebben.

Dit betreft een inspanningenverbintenis in hoofde van Maggie’s Melody. Niettegenstaande voormelde maatregelen en verregaande inspanningen van Maggie’s Melody, kunnen haar beveiligingsbeleid, de controles die zij uitvoert en de acties die zij in dit kader voorstelt, geen onfeilbaar veiligheidsniveau garanderen. Aangezien geen enkele methode van verzending (al dan niet via internet), noch enige methode van elektronische opslag honderd procent veilig is, kan Maggie’s Melody in deze context geen absolute veiligheid garanderen en de risico’s volledig uitsluiten. 

Maggie’s Melody maakt zich evenwel sterk om onmiddellijk actie te ondernemen indien uit een controle zou blijken dat bepaalde aspecten van haar beleid of procedures niet zouden voldoen aan de geldende normen van een redelijk beleid.

In geen geval kan Maggie’s Melody aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief gebruik of een nalatig handelen door uzelf bij het verstrekken van uw persoonsgegevens. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van de website van op uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Noch kan Maggie’s Melody aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens. Maggie’s Melody geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot hoe gebruiksgegevens worden opgeslagen of gebruikt op servers van derden. 

 

ARTIKEL 11: COOKIEPOLICY

Wat zijn cookies en waarvoor worden ze gebruikt?

Cookies zijn kleine bestanden uitgezonden door de server van Maggie’s Melody en geplaatst op de harde schijf van uw computer. Cookies worden gebruikt om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van de website. Dit helpt om je een betere gebruikservaring te bieden wanneer je de website bezoekt en laat Maggie’s Melody ook toe haar website te optimaliseren.

Deze cookie policy geeft duidelijke en volledige informatie over de cookies die de website van Maggie’s Melody gebruikt en hun doel.

Soorten cookies

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds. 

 • Functionele of technisch noodzakelijke cookies: 

 

Dit zijn kleine tekstbestanden die bij het eerste bezoek aan de website worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Dit type cookie is noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak van u als gebruiker. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden uw voorkeursinstellingen (vb.: taalvoorkeur). Hiermee kan Maggie’s Melody haar website optimaliseren. Deze cookies zorgen er onder meer ook voor dat je toegang hebt tot bepaalde delen van de website. Als je deze cookies weigert, kan het zijn dat sommige delen van de website niet zullen werken of alleszins niet optimaal zullen werken. 

Voor het plaatsen van deze cookies hoeft géén toestemming te worden gevraagd.

Maggie’s Melody maakt gebruik van volgende functionele of technisch noodzakelijke cookies:

Cookie

Beschrijving - Functie

Duurtijd 

PHPSESSID

Deze cookie is afkomstig van PHP-toepassingen. De cookie slaat de unieke sessie-ID van een gebruiker op en identificeert deze om gebruikerssessies op de website te beheren.

De cookie is een sessiecookie en wordt verwijderd wanneer alle browservensters worden gesloten.

visid_incap_*

Incapsula plaatst deze cookie om cloudservices voor websitebeveiliging te leveren.

1 jaar

incap_ses_*

Dit is een Incapsula DDoS Protection en Web Application Firewall cookie die wordt gebruikt om 

Gedurende de duurtijd van een sessie

wpEmojiSettingsSupports

WordPress plaatst deze cookie wanneer een gebruiker emoji's gebruikt op een WordPress-site. Hiermee wordt bepaald of de browser van de gebruiker de emoji's goed kan weergeven.

Gedurende de duurtijd van een sessie

intercom.intercom-state-# [x2]

(deadline funnel)

Deze cookie onthoudt of de gebruiker de chatbox of pop-upberichten op de website heeft geminimaliseerd of gesloten. Dit wordt gebruikt om de gebruikerservaring te optimaliseren.

7 dagen

 

 • Andere cookies (vb.: analytische cookies, advertisement/marketing cookies en tracking cookies):

Met analyserende cookies wordt kennis opgedaan teneinde de gebruiksnavigatie te verbeteren en ervoor te zorgen dat gebruikers sneller en gemakkelijker vinden wat ze nodig hebben. Deze cookies houden bij hoe vaak u de website bezoekt, welke zoekmotor en zoekterm u gebruikt, op welke link u klikt, hoe lang u de website bezoekt. Deze gegevens laten toe om op anonieme wijze statistieken bij te houden omtrent het websitegebruik door de bezoekers. 

Advertisement/marketing cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden, om jou persoonlijke berichten toe te sturen, advertenties en promoties. Denk maar nieuwsbrieven of aanbiedingen via partnersites of op sociale media (Facebook, Instagram, Pinterest). Deze cookies zien welke producten je bekijkt. De data worden gebruikt om je relevante inhoud en advertenties te laten zien.

Tracking cookies volgen het internetgedrag van bezoekers door de tijd heen. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Op basis daarvan kunnen gerichte advertenties worden getoond aan de bezoekers. Tracking cookies verzamelen meestal persoonsgegevens en daarom zijn deze cookies privacygevoelig. Het is daarom verplicht toestemming te vragen aan de bezoeker voor het plaatsen van dit soort cookies. 

Maggie’s Melody maakt gebruik van volgende andere cookies:

Cookie

Beschrijving - Functie

Duurtijd 

_ga_*

Google Analytics plaatst deze cookie om paginaweergaves op te slaan en te tellen.

1 jaar 1 maand en 4 dagen

_ga

Google Analytics plaatst deze cookie om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen en het gebruik van de site bij te houden voor het analyserapport van de site. De cookie slaat informatie anoniem op en kent een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te herkennen.

1 jaar 1 maand en 4 dagen

sbjs_migrations

Sourcebuster plaatst deze cookie om de bron van een bezoek te identificeren en slaat informatie over gebruikersacties op in cookies. Deze analytische en gedragscookie wordt gebruikt om de bezoekerservaring op de website te verbeteren.

Gedurende de duurtijd van de sessie

sbjs_current_add

Sourcebuster plaatst deze cookie om de bron van een bezoek te identificeren en slaat informatie over gebruikersacties op in cookies. Deze analytische en gedragscookie wordt gebruikt om de bezoekerservaring op de website te verbeteren.

Gedurende de duurtijd van de sessie

sbjs_first_add

Sourcebuster plaatst deze cookie om de bron van een bezoek te identificeren en slaat informatie over gebruikersacties op in cookies. Deze analytische en gedragscookie wordt gebruikt om de bezoekerservaring op de website te verbeteren.

Gedurende de duurtijd van de sessie

sbjs_current

Sourcebuster plaatst deze cookie om de bron van een bezoek te identificeren en slaat informatie over gebruikersacties op in cookies. Deze analytische en gedragscookie wordt gebruikt om de bezoekerservaring op de website te verbeteren.

Gedurende de duurtijd van de sessie

sbjs_first

Sourcebuster plaatst deze cookie om de bron van een bezoek te identificeren en slaat informatie over gebruikersacties op in cookies. Deze analytische en gedragscookie wordt gebruikt om de bezoekerservaring op de website te verbeteren.

Gedurende de duurtijd van de sessie

sbjs_udata

Sourcebuster plaatst deze cookie om de bron van een bezoek te identificeren en slaat informatie over gebruikersacties op in cookies. Deze analytische en gedragscookie wordt gebruikt om de bezoekerservaring op de website te verbeteren.

Gedurende de duurtijd van de sessie

sbjs_session

Sourcebuster plaatst deze cookie om de bron van een bezoek te identificeren en slaat informatie over gebruikersacties op in cookies. Deze analytische en gedragscookie wordt gebruikt om de bezoekerservaring op de website te verbeteren.

1 uur

 

Voor eventuele cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics, Facebook, Instagram, Tik tok, Youtube,…) verwijst Maggie’s Melody je graag door naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: Maggie’s Melody oefent geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

 

Uw toestemming

Indien Maggie’s Melody gebruik maakt van privacygevoelige cookies, verbindt zij zich ertoe hiervoor voorafgaandelijk aan het gebruik ervan uw toestemming te vragen. Dit kan op volgende wijzen: 

Bij uw eerste bezoek aan de website van wordt u gevraagd om de cookies al dan niet te aanvaarden. U kan categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kan de installatie van de cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”. 

Let wel op het uitschakelen van cookies kan betekenen dat je van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kan maken.

U kan te allen tijde de cookie instellingen voor de website van Maggie’s Melody wijzigen via de hyperlink onderaan de website of door de configuratieparameters van je navigatiesysteem te wijzigen. 

Daarnaast kan u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 
Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? 

Neem dan gerust contact op met Maggie’s Melody op bovenvermelde contactgegevens.

Deze Privacy Verklaring werd opgesteld op 14 maart 2024.

 

***

 


TERMS AND CONDITIONS

 

 

ARTICLE 1. GENERAL PROVISIONS

  •  Definitions

 

 •  Maggie's Melody BV : is an organization led by Magalie Gelin, which is committed to teaching people to sing and bringing together people who have a passion for singing and singing together. The focus is thus on singing. The main activities can be divided into these five (5) pillars:
 •  pop choir;
 •  online coaching and courses on singing and voice use;
 •  private singing lessons and group singing lessons with physical presence;
 •  membership Singing Insiders, which is an exclusive online community for people passionate about singing;
 •  organization of public events in this context.

 

Company details :

Private Company Maggie's Melody

Registered office at 1700 Dilbeek (Sint-Ulriks-Kapelle), Wallenweg 4

Company number: 0804.761.191.

Email: [email protected]

 

 •  Member/Customer : the natural or legal person who becomes a member of the 'Singing Insiders Community' and/or purchases other services (as mentioned above) from Maggie's Melody and/or places an order via her online store;

 

 •  Consumer : the natural person who is not acting for purposes related to his/her trade, business, craft or professional activity;

 

 •  Remote service : the provision of a service in which, up to and including the conclusion of the agreement, exclusive use is made of one or more techniques for distance communication (via the internet or telephone, etc.), i.e. without the simultaneous physical presence of the company and the consumer.

 

 •  Day : calendar day;

 

  •  Application

These General Terms and Conditions apply in priority to every service provided by Maggie's Melody, regardless of the general terms and conditions of the service customer (hereinafter: “the Customer”). Together with an individual written agreement regarding the specific service (hereinafter: “the Service Agreement”), they determine the contractual relationship between the parties.

  •  Acceptance

The Customer expressly declares to have taken note of these General Terms and Conditions, to have read and understood them and to accept them prior to the conclusion of the agreement between the parties.

The Customer further declares that the clauses in these general terms and conditions are not manifestly unbalanced and reflect the true will of the parties.

  •  Change

Maggie's Melody reserves the right to unilaterally change or supplement these General Terms and Conditions at any time.

The amended conditions will then automatically apply to any subsequent agreement.

  •  Invalidity clause

The invalidity of one or more clauses of these General Terms and Conditions does not affect the validity and enforceability of the remaining clauses. The other provisions therefore remain fully applicable.

The invalid provision will be replaced by a valid provision that comes as close as possible to the intention of the parties.

  •  Distance

Failure at any time by Maggie's Melody to enforce any of the rights contained in these General Terms and Conditions, or to exercise any right thereof, will never be considered a waiver of such provisions and will never affect the validity of these rights. affect.

 

ARTICLE 2. ESTABLISHMENT OF AGREEMENT

2.1. Offer

All offers - both those included in the Services Agreement and those stated on the Maggie's Melody websites - contain a fully accurate description of the services offered and are sufficiently detailed to enable a proper assessment of the offer by Maggie's Melody.

However, Maggie's Melody cannot be held to its offers if the customer can reasonably understand that the offer, or part of it, contains an obvious mistake or typo or is not up to date.

2.2. Establishment of agreement

By completing the registration form (online) and/or signing the Service Agreement and execution of the requested payment, an agreement with Maggie's Melody is definitively and irrevocably concluded, regardless of any previous correspondence and regardless of any other conditions or documents of any kind from the customer.

The parties expressly agree that the registration and/or conclusion of the agreement can be done electronically (digitally), even in the absence of a signature.

 

ARTICLE 3. PRICE AND PAYMENT

3.1. Price

The total price for the selected service is clearly stated on the Service Agreement or on the registration form on the website.

All prices stated in the offers are expressed in euros, indicating VAT and any other levies imposed by the government.

In accordance with Article 57 of the Act of 30 March 1976 on economic recovery measures, Maggie's Melody is entitled to unilaterally revise the price if the costs of the service have been significantly increased due to circumstances beyond its control and/or due to circumstances beyond its control at the time of the conclusion of the contract. the agreement could not reasonably have been taken into account or should not have been taken into account. For example, Maggie's Melody may revise the price based on the following reasons:

 • general price indexation;
 • price increase from external partners or external suppliers;
 • when other elements that determine the price, such as but not limited to: taxes, levies, devaluations, transport costs, labor costs and/or fuel costs, raw materials, energy and processing prices, are changed and cause a significant price increase.

3.2. Payment

Services ordered via the website( s ) are payable online using one of the following payment methods, depending on the service to be provided:

 •  credit card (Visa or Mastercard);
 •  bancontact;
 •  IDeal;
 •  Apple Pay;
 •  Stripe;
 • Paypal;
 •  transfer.

Services ordered via the Services Agreement are payable according to the modalities contained in the Services Agreement. Invoices are - unless otherwise stated in the Agreement - payable within fourteen (14) days after the invoice date, stating the invoice number.

 

ARTICLE 4. CANCELLATION POLICY – BEFORE COMMENCEMENT OF SERVICE

4.1. Cancellation by the customer

Depending on the nature and modalities of the service chosen, the following cancellation conditions apply:

4.1.1. Online services – right of withdrawal/consumer reflection period:

Attention! This paragraph only applies to customers in their capacity as consumers (natural persons).

The consumer can terminate an agreement regarding the delivery of a distance service during a cooling-off period of fourteen (14) days without giving reasons and without paying a fine. dissolve . The aforementioned period starts from the completion of the registration form and subsequent payment , as a result of which the agreement is concluded.

If the customer wishes to exercise his/her right of withdrawal, he/she must report this unambiguously to Maggie's Melody within the aforementioned cooling-off period. Maggie's Melody will reimburse the payment made by the customer, without delay but within fourteen (14) days following the day on which the customer reported the withdrawal.

However, the aforementioned right of withdrawal does NOT apply:

 •  if the service has already been performed before the expiry of the withdrawal period (e.g. by gaining immediate access to the online workshop or course) (in accordance with Article VI.53, 1° of the Code of Economic Law);
 •  if it concerns a leisure service, for which a specific date or a specific implementation period is determined in the agreement (e.g.: reservation of tickets for a specific event, registration for an online singing workshop scheduled for a specific date (in accordance with Article VI.53, 12° of the Economic Law Code);
 •  if it concerns tailor-made services at the request of the consumer (e.g. tailor-made singing lessons) (in accordance with Article 53, 3° of the Code of Economic Law);

 

4.1.2. General cancellation policy

If the provisions of paragraph 4.1.1. do not apply, the following general cancellation policy applies:

The customer has the right to cancel the registration for a specific service at any time. This must be done in writing. If the customer exercises this right, the agreement will be deemed to have been unilaterally terminated by him/her.

In the event of unilateral termination, the following cancellation fees are due automatically and without notice of default:

 •  In case of cancellation more than fourteen (14) days before the date of commencement of the service : the compensation amounts to 25% of the amount payable under the agreement;
 •  In case of cancellation less than fourteen (14) calendar days and more than forty-eight (48) hours before the date of the start of the service : the compensation amounts to 50% of the amount payable under the agreement;
 •  In case of cancellation less than forty-eight (48) hours before the date of commencement of the service : the compensation amounts to the full amount (100%) of the amount payable under the agreement;
 •  In case of cancellation of web-based products after receipt of the access link : the compensation amounts to the integral (100%) of the amount payable under the agreement.

The customer acknowledges that when determining the aforementioned compensation, the consequences of the cancellation for Maggie's Melody were taken into account (costs already incurred and efforts made) and that this compensation is therefore balanced with regard to the parties.

In the event of force majeure (illness or justified impediment) and if it concerns participation in an event/workshop, the parties can agree on the following in mutual consultation: the non-participant can cancel his or her participation once and exclusively in the event of force majeure, clearly demonstrable. to move an event/workshop to another date. Of course, this is only possible if the same service is offered again by Maggie's Melody. If this is not the case, the non-participant may pass on his/her registration for a specific event or workshop to another person, provided that he/she notifies Maggie's Melody at least twenty-four (24) hours in advance. Maggie's Melody is then entitled to charge an administrative fee, corresponding to 10% of the registration fee, with a minimum of 10 euros (€ 10.00).

4.2. Cancellation by Maggie's Melody

 

Maggie's Melody is entitled to postpone the execution period that was contractually provided for, without this giving rise to any right to compensation from the customer or without the customer being entitled to a refund of the price paid by him/her. The customer will thus be able to participate in the service organized by Maggie's Melody at a later date.

If - due to the nature of the service - a postponement is not possible, the amount already paid to Maggie's Melody will be fully refunded within fourteen (14) days, except in the event of force majeure.

 

ARTICLE 5. DELIVERY OF SERVICE

5.1. online services: online coaching and courses – membership of online community

For web-based products, the access link will only be made available after payment of the full amount under the agreement, unless payment in multiple installments is permitted by Maggie's Melody.

To become a member of the SI Community and/or purchase other services from Maggie's Melody, the member/customer must be at least 18 years old or have the permission of their legal guardian. The member/customer is prohibited from using someone else's identity. A registration is only valid if it is completed truthfully. It is not up to Maggie's Melody to verify this. Maggie's Melody is therefore indemnified from any liability in this regard.

This link for the coaching/course, even if it concerns different modules, is valid for at least one (1) year. The customer can thus follow this at a freely chosen time.

Maggie's Melody reserves the right to adjust the content or organizational content of the coaching/course if circumstances require this and Maggie's Melody deems this appropriate.

With regard to membership for the Siniging Insiders Community, this will only start and the membership fee will only be due as soon as the customer has actually been able to register for this. If upon registration it appears that the community is full, the customer will be placed on a waiting list. This implies that no agreement has yet been concluded at that time and therefore the parties cannot derive any rights and obligations from it.

5.2. other services (in physical presence):

Unless otherwise agreed, Maggie's Melody will only commence its services after receipt of the full amount under the agreement.

Maggie's Melody makes sufficient efforts to comply with the delivery times of the service agreed between the parties. It enters into an obligation of means to provide its services with care and expertise.

Maggie's Melody reserves the right to adjust the singing lesson in terms of content or organization if circumstances require this and Maggie's Melody deems this appropriate.

 

ARTICLE 6: CONTRACTUAL DEFECTS DURING THE EXECUTION OF THE SERVICE

6.1. Non-payment of invoices on time

In the absence of timely payment of the invoice from Maggie's Melody, interest of one percent (1%) per month is due by operation of law and without prior notice of default from the due date of the invoice until receipt of the full amount, with each month started as is considered fully expired.

In addition, a lump sum compensation of 10% of the invoice amount is also due automatically and without notice of default, with a minimum of fifty euros (€ 50.00). Any additional collection costs will also be borne by the customer.

Furthermore, in the event of non-payment on the due date, Maggie's Melody may suspend all its obligations arising from the agreement until the debt has been fully cleared and terminate this agreement, without being liable for any compensation.

The subscriber will be denied access to the service, even in the event of partial payment.

In addition, the customer is at least the in article 4.1.2. agreed compensation due due to unilateral termination of the agreement.

Non-payment of an invoice on the due date results in the immediate payment of all outstanding invoices of the customer. Payments made after the due date will initially be deducted from interest and costs and only then from the principal amount.

6.2. Other non-performance

The parties are entitled to unilaterally terminate the agreement with the customer immediately and without prior notice of default in the following cases:

 •  serious error, repeated minor error or serious breach of contract by the other party in the performance of the agreement;
 •  if a party makes improper use of the services offered;
 •  if a party acts contrary to the reputation or interests of the other party or in general to good morals;
 •  if either party engages in dishonest, fraudulent or criminal conduct or omission, whether or not in connection with the performance of this Agreement;
 •  in the event of bankruptcy or insolvency or in general in the event of cessation of payments or damage to the creditworthiness of the other party;

The unilateral termination of the service agreement does not affect the right of the party that requested the termination to claim compensation from the other party for all damage that the error or breach of contract in question has caused him/her.

 

ARTICLE 7. COMPLAINTS

7.1. Term

The customer must notify Maggie's Melody in writing of any shortcoming in the execution of the agreement within forty-eight (48) hours after its discovery. After this period has expired, the complaint is deemed to be late and the services are considered accepted.

Only an expressly motivated protest will be taken into account. Merely contesting without giving any reason is invalid and therefore without consequence.

7.2. No deduction from the price

Complaints of any nature will never suspend the customer's payment obligations. The customer is never entitled to make any deduction from the price or part of the price, not even as a guarantee, in the event of complaints or dispute.

 

ARTICLE 8: LIABILITY

8.1. General

Maggie's Melody undertakes to provide all services with care. The services to be provided and the performances carried out are best efforts obligations.

Maggie's Melody is only liable for direct damage resulting from her gross error, intent/deception or repeated negligence or minor error. 

Maggie's Melody makes every effort to provide access to its website on a continuous basis (24/7). Given the technical characteristics of the Internet and IT resources and the need to carry out periodic maintenance, update or upgrade work, uninterrupted access and service cannot be guaranteed. Such interruptions and disruptions are inherent to the provision of services via the internet and cannot be regarded as a shortcoming on the part of Maggie's Melody. Maggie's Melody will make every effort to resolve this as quickly as possible.

Maggie's Melody meets all legal requirements regarding insurance.

8.2. Limit

If Maggie's Melody's liability is established, it is at all times limited to the amount paid out through its liability insurance.

In any case, liability is limited to the amount of the service (excluding VAT), as stated in the agreement in which the liability arises.

8.3. Exclusion

Maggie's Melody is committed to teaching the customer singing and voice techniques, but is not responsible for the customer not following her advice or not achieving the result desired by the customer.

Maggie's Melody cannot be held liable in the event of medical injuries that could arise from the customer's participation in the services provided.

Maggie's Melody is not liable for damage of any kind caused by relying on incorrect or incomplete data or input provided by or on behalf of the customer.

The parties expressly acknowledge that Maggie's Melody cannot be held liable for any indirect or incidental (consequential) damage, including loss of profit or income, loss of customers and contracts and immaterial damage.

Maggie's Melody is under no circumstances liable for any accidents or theft during the provision of the services.

Any damage that a participant in a training course (whether voluntarily or not) causes to Maggie's Melody material will be charged to the customer.

8.4. Force majeur

Maggie's Melody cannot be held liable for shortcomings in the execution of the agreement that are due to force majeure. This includes all external causes, foreseen or unforeseen, over which it has no influence, but which prevent it from fulfilling its obligations.

Force majeure includes, but is not limited to: delay or failure to perform by its suppliers, illness or disability of the teacher or co-coaches, unusability or problems with regard to the capacity of the location/room of the training, bankruptcy from suppliers/partners or similar situations, disruptions in the internet, disruptions in electricity, disruptions in e-mail traffic and disruptions or changes in technology supplied by third parties, transport difficulties, strikes, government measures, delays in supply, negligence of suppliers and/or or manufacturers as well as auxiliary persons, defects in auxiliary or transport equipment, weather and climatic conditions, lightning strike, flood, storm, war, health crisis, riots, strike, lockdown, etc.

However, Maggie's Melody undertakes to inform the customer as soon as possible about the likely duration and consequences. During this period of force majeure, it may suspend its obligations and communicate to the customer a new date (based on its availability) for the delivery of the services. The customer expressly waives the right to request any compensation for this. The amount already paid by the customer will then be qualified as a credit for a future reservation within the year.

Only if a postponement of the service is absolutely impossible, Maggie's Melody will refund the amount already received, pro rata to the part of the service still to be delivered. If Maggie's Melody had already partially fulfilled its obligations when the force majeure occurred, it is entitled to retain the amount corresponding to the part already delivered.

 

ARTICLE 9: INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

If Maggie's Melody carries out a work in any form within the framework of the agreement that is considered a creation process within the meaning of intellectual property law, Maggie's Melody retains the copyrights arising from this work, such as the right to reproduction.

The original creations created by Maggie's Melody in the context of the agreement (not limited to: designs, logos, names, photos, texts, blogs, podcasts, courses, website, illustrations, images, videos and the like) remain its exclusive property. , regardless of whether they have been made available to the customer. Maggie's Melody reserves the copyright on these pieces. These may not be misused, copied, made public or provided to third parties by the customer without prior permission from Maggie's Melody.

The customer is liable for any misuse thereof.

The customer indemnifies Maggie's Melody against all claims from third parties arising from the use of the delivered goods or due to alleged infringement of ownership, patent, copyright or other intellectual property rights in connection with the execution of the agreement. This indemnity shall remain applicable even after termination of the agreement.

 

ARTICLE 10: PROHIBITION OF REJECTION

The customer is strictly prohibited from actively approaching employees or co-coaches of Maggie's Melody with a view to follow-up assignments or recruitment.

This provision will remain in effect even after termination of the agreement for a period of one (1) year.

Any infringement of this will automatically give rise to fixed compensation to Maggie's Melody in the amount of two thousand five hundred euros (€ 2,500.00) per established infringement.

 

ARTICLE 11: PRIVACY LEGISLATION – PROCESSING OF PERSONAL DATA

To the extent that personal data is processed by Maggie's Melody in the context of the execution of the assignment, these personal data will be processed in a proper and careful manner, in accordance with the provisions of the European General Data Protection Regulation (GDPR) (also known as the General Data Protection Regulation). or 'GDPR') and in accordance with the extensive Privacy Policy of Maggie's Melody.

All personal data provided by the Client will only be used to fulfill the assignment/service that the customer has entrusted to Maggie's Melody. By accepting these conditions, the Client gives permission for this personal data processing. The Client can at any time submit a request for access, correction and deletion of his personal data via the usual email address of Maggie's Melody.

Maggie's Melody undertakes to take technical and organizational measures to protect personal data against loss or any other form of unlawful processing, taking into account the state of the art and the nature of the processing. This concerns a best efforts obligation on behalf of Maggie's Melody. Notwithstanding the aforementioned measures and extensive efforts by it, its security policy, the controls it carries out and the actions it proposes in this context cannot guarantee an infallible level of security or completely eliminate all risks.

Maggie's Melody undertakes to only pass on personal data to processors, recipients and/or third parties to the extent this is necessary in the context of the aforementioned processing purposes. It will provide the necessary guarantees for this.

Maggie's Melody will not store personal data for longer than is necessary for the execution of the assignment agreed between the parties.

The customer further confirms that he has taken note of Maggie's Melody's Privacy and Cookie Policy and accepts its contents.

If the customer does not agree with the way in which Maggie's Melody processes the data, the customer can also contact the Commission for the Protection of Privacy in Brussels:

Data Protection Authority

Drukpersstraat 35

1000 BRUSSELS

Tel: +32(0)2 274 48 00

Fax: +32(0)2 274 48 35

Email: [email protected]

 

ARTICLE 12. IMAGES - REFERENCE

By confirming his registration, the customer agrees to the fact that at events, singing lessons, meetings, etc. images, photos and videos can be taken, which can be used by Maggie's Melody for commercial purposes. These can be distributed via the website and/or various social media channels of Maggie's Melody.

If it concerns individualized images of the subscriber, he or she always has the right to (i) consult these images and (ii) oppose their use and distribution for commercial purposes. Maggie's Melody will - in accordance with its Privacy Policy - always request prior consent from the customer with regard to the use of the images and to giving an interview about his or her experience of the service. The customer always has the right to withdraw that consent at any time.

Maggie's Melody also has the right to promote the collaboration with the customer, unless the customer objects to this. At the simple request of the customer, Maggie's Melody will remove the content.

 

ARTICLE 13. APPLICABLE LAW - COMPETENT COURT - EVIDENCE

The parties undertake to make sufficient efforts to achieve an amicable settlement and to settle the dispute by mutual agreement.

In the event that the amicable attempt does not have a positive outcome, in the event of a dispute relating to the interpretation, execution or termination of the contractual relationship between the parties, the courts and tribunals of the judicial district will have jurisdiction, where the registered office of Maggie's Melody is located. established, unless the law or international law prescribes otherwise.

The agreement shall be governed and interpreted exclusively in accordance with the law of the service provider's habitual residence, currently Belgian law.

The application of the Vienna Sales Convention is excluded.

The language of justice is the Dutch language.

The customer agrees that any electronic communication and backup may be used as evidence in legal proceedings.

 

 

Contact

Do you have questions?

Please feel free to contact Maggie's Melody via the email address [email protected]

 

This version of the General Terms and Conditions was drawn up on April 15, 2024.

 

***

 

PRIVACY AND COOKIE POLICY

 

The person responsible for the processing :

The Private Company ' Maggie's Melody ', with registered office at 1700 Dilbeek (Sint-Ulriks-Kapelle), Wallenweg 4 and company number 0804.761.191.

Main activities :

* pop choir;

* online coaching on singing and voice use, as well as private singing lessons;

* membership Singing Insiders.

Websites:

* https://www.maggiesmelody.be/ 

* https://www.singinginsiders.com/

* https://www.zanglesmetmaggie.be/ 

E-mail :

[email protected] 

 

GENERAL

Privacy is a fundamental right of every individual. Maggie's Melody wants to be your trusted partner and ensures that your personal data is optimally protected. It makes every effort to process this data with respect and in a correct and transparent manner, to guarantee the privacy of every individual and to prevent misuse of this data.

Nevertheless, Maggie's Melody requires certain information from the customer/user to carry out its assignments, as well as for the operation of its website. This Privacy Policy provides an overview of what Maggie's Melody does with this data and the legal grounds on which this is based. The rights that you as a data subject can exercise with regard to the processing of your personal data are also listed.

Please read this Privacy Policy carefully, as it contains essential information about how your personal data is processed.

By providing your personal data to Maggie's Melody, you declare that you have taken note of this Privacy Policy.

The Privacy Policy may be revised and updated at any time to continue to comply with applicable privacy legislation.

ARTICLE 1. LEGAL FRAMEWORK

Maggie's Melody always processes personal data in accordance with the applicable Belgian and European privacy regulations, including:

 • the Act of 8 December 1992 on the protection of privacy with regard to the processing of personal data, as well as the amendments to this law;
 • the anti-spam provisions of Book XII of the 'Economic Law Code regarding the law of the electronic economy;
 • the European Regulation 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC' (also the 'GDPR' or the referred to as 'GDPR').

 

 

ARTICLE 2. SCOPE

This Privacy Policy applies to the processing of 'personal data' in the context of the work to be carried out by Maggie's Melody or services to be provided for which the customer has ordered.

The policy also applies to the Maggie's Melody website, as well as to all other (commercial) relationships between Maggie's Melody and its customers, clients, prospects, business partners, employees and staff.

This Privacy Policy does not apply to the processing of personal data other than those stated below. However, it goes without saying that Maggie's Melody generally adheres to strict confidentiality in the broadest sense of the word with regard to the data and information provided by customers.

 

ARTICLE 3. DEFINITION

For the purposes of this Privacy Policy, “ Personal Data ” means:  Any information relating to an identified or identifiable natural person .”

'Identifiable' is considered to be data that allows a natural person to be identified, directly or indirectly.

These include:

 • personal identification data;
 • contact details;
 • location data;
 • other personal information such as elements specific to the physical, physiological, genetic, psychological, medical, economic, cultural or social identity of the natural person concerned.

 

ARTICLE 4. COLLECTION OF PERSONAL DATA

Maggie's Melody may collect your personal data in the following ways (non-exhaustive list):

 • when you give it to her yourself:
 • when visiting its website without any form of registration (via cookies);
 • when completing contact and registration forms on the website or when scheduling an appointment/activity via another channel;
 • in general in all incoming and outgoing correspondence with Maggie's Melody via various channels (online, electronic or by telephone/mobile phone);
 • when completing or signing (registration) forms, membership applications and agreements that Maggie's Melody submits to you in the context of the execution of or prior to the execution of the agreement/assignment;
 • in general to become a member of the association and when carrying out the agreement/assignment for the customer;
 • for customer management and invoicing;

 

 • when this data can be freely consulted or can be obtained from sources of information that are publicly accessible (such as the customer's own website or profile, the Crossroads Bank for Enterprises, Belgian Official Gazette and the like).

 

ARTICLE 5: WHICH PERSONAL DATA?

Maggie's Melody processes the following personal data that are relevant in the professional context:

 • Category 1 : Identification data:
 • First name;
 • Last name;
 • Possibly: age;
 • Possibly: gender;
 • Optional: date and place of birth.

 

 • Category 2 : Contact and location data:
 • Address: street, house number, possibly box number, postal code, municipality/city, country;
 • E-mail address;
 • Telephone number and/or mobile number;

 

 • Category 3 : Elements characterizing the physical and physiological identity of the natural person concerned:
 •  Voice type;
 •  Images in the form of photos and videos from the customer (see below );
 • Category 4 : Financial data:
 • Bank account number for payment by bank transfer;
 • Other Bank card details in the context of online payment;
 •  Category 5 : Online data:
 • IP address, Internet browser and device type;
 • data about your activities on the Maggie's Melody website (surfing behavior);

 

 •  Category 6 : Other data:
 • Experience and/or level of education with regard to the subject of the assignment;

 

 

ARTICLE 6: PURPOSES AND LEGAL BASIS OF PROCESSING

Maggie's Melody processes your personal data for the following (non-exhaustive) purposes :

 • Create membership/enter into agreement;
 • Customer management, personnel management and supplier management;
 • Bookkeeping;
 • Taking out (compulsory) insurance;
 • Reporting to subsidizing authorities;
 • Agenda planning;
 • Communication with the customer/client/supplier/staff;
 • Execution of the agreement/assignment and/or delivery of the services;
 • Direct marketing: sending invitations and newsletters about the services of Maggie's Melody or for events (training, education, performances and other activities) offered by Maggie's Melody or umbrella organizations;
 • Reference and/or reporting in (print or online) communication channels;
 • Improving services or daily operations;
 • Analysis of surfing behavior;
 • Optimization of website and offer;

 

The applicable legislation allows the processing of personal data of natural persons with a view to fulfilling the aforementioned purposes, but only on the condition that at least one of the following legal grounds for processing applies:

 • or your consent : Maggie's Melody may ask for your specific consent to process certain personal data and will only do this if you have actually given your consent. For example, it collects and processes the data it receives from you when you register for its newsletter. You give your explicit consent for this. The same applies if you agree to a targeted photo, video material or sound recording with a view to its reporting on the website or other social media channels. Of course, this consent can always be withdrawn afterwards

By providing personal data to Maggie's Melody, you give her your explicit permission that she may use this data in accordance with this Privacy Policy;

Exception : Maggie's Melody only processes data of minors with the permission of the parents and/or legal guardian. Maggie's Melody is, however, indemnified from any liability for failure to truthfully report the correct age or forgery on this point. There is no verification obligation in this regard.

 

 • or the necessity for the execution of the agreement/assignment and/or the delivery of the services: this is when the processing of your personal data is necessary to fulfill the obligations under an agreement or the intention to enter into an agreement come;
 • either legal, regulatory and/or deontological obligations or important reasons of public interest : this is when Maggie's Melody is obliged to process your personal data to comply with a legal obligation, such as keeping data for (government) purposes or providing information to a legislative authority (e.g. for the establishment, exercise or substantiation of a legal claim);
 • or a legitimate interest of the company : Maggie's Melody may process your personal data if this is in its legitimate interest to conduct or promote a lawful activity;

 

ARTICLE 7: TRANSFER TO THIRD PARTIES

Under no circumstances will Maggie's Melody sell or make your personal data commercially available to direct marketing agencies or similar service providers (for purely commercial purposes), unless with your prior consent.

Maggie's Melody is, however, entitled to pass on your personal data to third party service providers who assist it with its services, if this is necessary for the execution of the assignment, such as, but not limited to:

 • the caretakers of the internet environment and the IT infrastructure, namely: IT suppliers, website administrators, partners who manage data storage in the cloud, email and service providers, virtual assistants, etc.;
 • logistics partners;
 • social secretariat;
 • insurer;

These players will have access to your personal data, but only to the extent that this is strictly necessary to carry out their activities. They may not use your data for other purposes.

In addition, Maggie's Melody may also disclose your personal data to those entities/persons acting on its behalf and/or on its behalf (staff, employees, appointees, self-employed persons, etc.), but only for purposes of assistance. The same applies to the umbrella organizations with which Maggie's Melody collaborates, including 'Koor&Stem (provincial and national)'. Maggie's Melody guarantees that the same level of security and confidentiality of your data is guaranteed by these persons, who also fall within the scope of this Privacy Policy.

In certain situations, Maggie's Melody will also be required to disclose personal data to comply with legal obligations or in the public interest or for law enforcement reasons. This can include:

 • at the request of government services;
 • in response to subpoenas or in the context of legal proceedings;

 

In the event that Maggie's Melody's operations are sold or merged with another company, your personal data may be disclosed to the liquidator or advisor of a potential buyer/acquirer and may be passed on to the new owner(s) of the company . In that case, Maggie's Melody will take the appropriate measures to ensure the integrity and confidentiality of your personal data.

If it concerns the transfer of your personal data to third parties located in countries outside the European Economic Area (EEA), Maggie's Melody will only do this lawfully if the recipient of the data is located in a country that offers an adequate level of protection or if the recipient is a member of a country for which an adequacy decision exists. If this is not the case, Maggie's Melody undertakes to provide additional appropriate guarantees. Data will then only be passed on after a model contract (standard contractual clauses) established by the European Commission has been concluded with this party or on the basis of a code of conduct that has been approved in advance.

 

ARTICLE 8: DURATION OF PROCESSING

Maggie's Melody will not store your personal data for longer than the mandatory legal period prescribes or - if such a legal period does not apply - no longer than is strictly necessary to achieve the purposes for which your personal data was collected, but never longer than ten years after the service.

If the processing of your personal data is based on your prior consent (such as for marketing purposes), this data will be retained for as long as your consent applies.

 

ARTICLE 9: YOUR RIGHTS

Right of access and inspection

You have the right to inspect your personal data free of charge at any time, as well as the use that Maggie's Melody makes of your personal data.

Right of correction, deletion and limitation

You always have the right to request that your personal data be corrected, supplemented or deleted. You may also request to limit the processing of your personal data.

However, you acknowledge that if notification or request for deletion of personal data is refused, certain services may not be available.

Right to object

You also have a right to object to the processing of your personal data for serious and legitimate reasons.

In addition, you always have the right to object to the use of your personal data for direct marketing purposes (commercial purposes). In such a case you do not have to give reasons yourself.

Right of free data transfer

You have the right to receive your personal data processed by Maggie's Melody in a structured, commonly used and machine-readable form and/or to transfer it to other controllers.

Right to withdraw consent

To the extent that the processing is based on your previous consent, you always have the right to withdraw that consent.

Exercising your rights

You can exercise your rights by contacting Maggie's Melody by email or letter using the contact details mentioned above.

Maggie's Melody undertakes to respond to your request within a reasonable period of time.

You also have the right to file a complaint with the Belgian Privacy Commission:

Data Protection Authority

Drukpersstraat 35

1000 BRUSSELS

Tel: +32(0)2 274 48 00

Fax: +32(0)2 274 48 35

Email: [email protected]

 

ARTICLE 10. SECURITY MEASURES AND LIABILITY

Maggie's Melody makes every effort to protect your data and to comply with applicable laws and regulations. It therefore takes various physical, administrative, technical and organizational security measures to protect your data against possible destruction, loss or alteration. To the best of its ability, Maggie's Melody ensures that access to your personal data is only provided to persons for whom this is necessary. Persons who have access to the data are obliged to keep this data confidential. The employees of Maggie's Melody have been informed of the importance of this Privacy Policy. It maintains a username and password policy on its internal systems. Data on paper is kept under lock or in areas to which third parties do not have access.

This concerns a best efforts obligation on behalf of Maggie's Melody. Notwithstanding the aforementioned measures and extensive efforts by Maggie's Melody, its security policy, the checks it carries out and the actions it proposes in this context cannot guarantee an infallible level of security. Since no method of transmission (internet or otherwise), nor any method of electronic storage is one hundred percent secure, Maggie's Melody cannot guarantee absolute security in this context and cannot completely exclude the risks.

However, Maggie's Melody is committed to taking immediate action if an audit reveals that certain aspects of its policies or procedures do not meet applicable standards of reasonable policy.

Under no circumstances can Maggie's Melody be held liable for any direct or indirect damage resulting from incorrect use or negligent action by you when providing your personal data. You are therefore solely responsible for the use made of the website from your computer, IP address and your identification data, as well as for its confidentiality.

Nor can Maggie's Melody be held liable for any direct or indirect damage resulting from incorrect or unlawful use of your personal data by a third party. Maggie's Melody makes no representations or warranties regarding how usage data is stored or used on third party servers.

 

ARTICLE 11: COOKIE POLICY

What are cookies and what are they used for?

Cookies are small files sent by the Maggie's Melody server and placed on the hard drive of your computer. Cookies are used to distinguish your usage preferences from those of other users of the website. This helps to provide you with a better user experience when you visit the website and also allows Maggie's Melody to optimize its website.

This cookie policy provides clear and complete information about the cookies that the Maggie's Melody website uses and their purpose.

Types of cookies

Although there are different types of cookies, distinguished in terms of functionality, origin or retention period, the legislation mainly distinguishes between functional or technically necessary cookies on the one hand and all other cookies on the other.

 •  Functional or technically necessary cookies: 

 

These are small text files that are stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit the website. This type of cookie is necessary for the technical operation of the website and the ease of use for you as a user. They ensure that the website works properly and remember your preference settings (e.g. language preference). This allows Maggie's Melody to optimize its website. These cookies also ensure that you have access to certain parts of the website. If you refuse these cookies, some parts of the website may not work or will not work optimally.

No permission is required to place these cookies.

Maggie's Melody uses the following functional or technically necessary cookies:

Cookie

Description - Function

Duration

PHPSESSID

This cookie comes from PHP applications. The cookie stores and identifies a user's unique session ID to manage user sessions on the website.

The cookie is a session cookie and is deleted when all browser windows are closed.

visid_incap_*

Incapsula places this cookie to provide cloud services for website security.

1 year

incap_ses_*

This is an Incapsula DDoS Protection and Web Application Firewall cookie used to

During the duration of a session

wpEmojiSettingsSupports

WordPress places this cookie when a user uses emojis on a WordPress site. This determines whether the user's browser can properly display the emojis.

During the duration of a session

intercom.intercom-state-# [x2]

(deadline funnel)

 

This cookie remembers whether the user has minimized or closed the chat box or pop-up messages on the website. This is used to optimize the user experience.

7 days

 

 •  Other cookies (e.g.: analytical cookies, advertisement/marketing cookies and tracking cookies):

Analyzing cookies provide knowledge to improve user navigation and ensure that users find what they need faster and easier. These cookies keep track of how often you visit the website, which search engine and search term you use, which link you click, and how long you visit the website. This data allows anonymous statistics to be kept regarding website use by visitors.

Advertisement/marketing cookies are used for marketing purposes, to send you personal messages, advertisements and promotions. Just think of newsletters or offers via partner sites or on social media (Facebook, Instagram, Pinterest). These cookies see which products you view. The data is used to show you relevant content and advertisements.

Tracking cookies follow the internet behavior of visitors over time. Personal interests can be derived from the information about visited websites. Based on this, targeted advertisements can be shown to visitors. Tracking cookies usually collect personal data and therefore these cookies are privacy sensitive. It is therefore mandatory to request permission from the visitor before placing these types of cookies.

Maggie's Melody uses the following other cookies:

Cookie

Description - Function

Duration

_ga_*

Google Analytics places this cookie to store and count page views.

1 year 1 month and 4 days

_ga

Google Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors.

1 year 1 month and 4 days

sbjs_migrations

Sourcebuster places this cookie to identify the source of a visit and stores information about user actions in cookies. This analytical and behavioral cookie is used to improve the visitor experience on the website.

During the duration of the session

sbjs_current_add

Sourcebuster places this cookie to identify the source of a visit and stores information about user actions in cookies. This analytical and behavioral cookie is used to improve the visitor experience on the website.

During the duration of the session

sbjs_first_add

Sourcebuster places this cookie to identify the source of a visit and stores information about user actions in cookies. This analytical and behavioral cookie is used to improve the visitor experience on the website.

During the duration of the session

sbjs_current

Sourcebuster places this cookie to identify the source of a visit and stores information about user actions in cookies. This analytical and behavioral cookie is used to improve the visitor experience on the website.

During the duration of the session

sbjs_first

Sourcebuster places this cookie to identify the source of a visit and stores information about user actions in cookies. This analytical and behavioral cookie is used to improve the visitor experience on the website.

During the duration of the session

sbjs_udata

Sourcebuster places this cookie to identify the source of a visit and stores information about user actions in cookies. This analytical and behavioral cookie is used to improve the visitor experience on the website.

During the duration of the session

sbjs_session

Sourcebuster places this cookie to identify the source of a visit and stores information about user actions in cookies. This analytical and behavioral cookie is used to improve the visitor experience on the website.

1 hour

 

For any cookies placed by third parties (including Google Analytics, Facebook, Instagram, Tik tok, Youtube, etc.), Maggie's Melody would like to refer you to the statements made by these parties on their respective websites. Please note: Maggie's Melody has no influence whatsoever on the content of those statements, nor on the content of the cookies of these third parties.

 

Your consent

If Maggie's Melody uses privacy-sensitive cookies, she undertakes to request your permission before using them. This can be done in the following ways:

On your first visit to the website you will be asked whether or not to accept the cookies. You can allow or refuse cookies category by category. You can refuse the installation of cookies by choosing “Refuse cookies” in the pop-up screen when you first use the website.

Please note that disabling cookies may mean that you cannot use certain functionalities of the website.

You can change the cookie settings for the Maggie's Melody website at any time via the hyperlink at the bottom of the website or by changing the configuration parameters of your navigation system.

In addition, you can also delete all information previously stored via the settings of your browser.

 

 

 

Contact

Do you have any questions or remarks?

Please feel free to contact Maggie's Melody at the contact details above.

This Privacy Statement was drawn up on March 14, 2024.

 

***