Algemene Voorwaarden & Privacy verklaring

 English version below.

 1. Toepassingsgebied en definities

 

Dit zijn de algemene voorwaarden en het privacy beleid van Maggie’s Melody met maatschappelijke zetel Wallenweg 4, 1700 Sint-Ulriks-Kapelle, en ingeschreven in de K.B.O onder nummer 0668.885.274 (hierna: “Maggie’s Melody”). 

 

Huidige algemene voorwaarden zijn bij voorrang van toepassing op de dienstverlening van Maggie’s Melody, ongeacht de algemene voorwaarden van de dienstafnemer (hierna: “de Klant”). Huidige algemene voorwaarden bepalen de contractuele relatie tussen partijen samen met de individuele schriftelijke overeenkomst voor een welbepaalde dienst (hierna: “Overeenkomst dienstverlening”).

 

 

 1. Prijzen en betaling

 

De totaalprijs voor de gekozen diensten wordt vermeld op de Overeenkomst dienstverlening. Indien de Klant via de website een overeenkomst afsluit, wordt de totaalprijs op de website vermeld.

 

De diensten besteld via de website zijn online betaalbaar door middel van een kredietkaart (Visa of Mastercard), bancontact, IDeal, Apple Pay en overschrijving. Diensten die niet via de website worden besteld, worden betaald volgens de voorwaarden vervat in de Overeenkomst dienstverlening.

 

Voor privé zanglessen en 10 beurtenkaarten wordt een factuur opgesteld. Facturen zijn te voldoen binnen de 8 werkdagen na factuurdatum onder vermelding van het factuurnummer. Enige betwisting dient binnen de 8 werkdagen te geschieden per aangetekend schrijven met vermelding van de betwiste factuur. Nalatigheidsinteresten à rato van 10% zullen van rechtswege verschuldigd zijn na vervaldatum van de factuur met een minimum van € 50.

 

 1. Annuleringsvoorwaarden

 

Naargelang de gekozen dienst zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing:

 

 • Privé zanglessen: Bij ziekte of indien de leerling niet naar de les kan komen, dient hij/zij dit minstens 24u op voorhand te melden. Bij gebreke hieraan kan de les niet worden ingehaald. Per schooljaar kunnen er maximum 3 lessen worden ingehaald zonder doktersbriefje. De leerling is verantwoordelijk voor het inplannen van zijn/haar inhaal les via het studentenportaal of door een mail te sturen naar [email protected]. Een inhaal les of “make up credit” is 12 maanden geldig.
 • Popkoor: behoudens overmacht of een schriftelijk akkoord van Maggie’s Melody, zijn er geen terugbetalingen mogelijk. Deze vergoeding komt overeen met de reeds gemaakte kosten in het kader van de dienstverlening.
 • Zomer Zangworkshop: tot 2 weken voor aanvang van de workshop is een annulering mogelijk zonder bijkomende kosten. Vanaf 2 weken voor aanvang van de workshop wordt 50% van de cursusprijs aangerekend. Deze vergoeding komt overeen met de reeds gemaakte kosten in het kader van de dienstverlening. Vanaf 24 uur voor aanvang van de workshop wordt het volledige cursusgeld ingehouden, hetgeen overeenstemt met de reeds gemaakte kosten in het kader van de dienstverlening.
 • Online cursussen: indien de dienstverlening nog niet voltooid is, beschikt de Klant over een herroepingsrecht ten belope van 14 dagen vanaf de sluiting van de overeenkomst. Dit herroepingsrecht dient schriftelijk en ondubbelzinnig aan Maggie’s Melody gericht te worden. Indien de dienstverlening volledig werd uitgevoerd beschikt de Klant niet over een herroepingsrecht.
 • Lidmaatschap “De Intieme Zangcirkel”: alle leden kunnen op elk moment hun maandelijks lidmaatschap opzeggen, hetgeen schriftelijk en ondubbelzinnig dient meegedeeld te worden aan Maggie’s Melody. Het lidgeld van de aangebroken maand zal niet worden terugbetaald daar deze vergoeding overeenstemt met de reeds gemaakte kosten in het kader van de dienstverlening.
 • Lidmaatschap “Singing Insiders: alle leden kunnen op elk moment hun maandelijks lidmaatschap opzeggen, hetgeen schriftelijk en ondubbelzinnig dient meegedeeld te worden aan Maggie’s Melody. Het lidgeld van de aangebroken maand zal niet worden terugbetaald daar deze vergoeding overeenstemt met de reeds gemaakte kosten in het kader van de dienstverlening.
 • Zorgeloos Zingen "365 dagen garantie": Als leden kunnen aantonen dat ze alle oefeningen hebt doorgenomen en ze geen resultaten boeken, komen ze ook in aanmerking voor een volledige terugbetaling. Deze terugbetaling is enkel geldig indien geluidsfragmenten van alle oefeningen én een "voor en na" opname waar duidelijk op te horen valt dat de zang niet verbeterd is, worden doorgestuurd naar Maggie's Melody als bewijs van het gedane werk.

 

In geval van annulering door Maggie’s Melody wordt het volledige cursusgeld terugbetaald, behoudens overmacht. In dergelijk geval verbinden partijen zich er toe om minnelijk tot een oplossing te komen.

 

 1. Duur en ontbinding van de overeenkomst

 

De geldigheidsduur van de overeenkomst wordt bepaald in de Overeenkomst dienstverlening.

 

De Overeenkomst dienstverlening kan ten alle tijde door partijen worden ontbonden in de volgende gevallen: (i) zware fout of ernstige wanprestatie door de andere partij in de uitoefening van de Overeenkomst dienstverlening, (ii) bij niet-betaling van de diensten voor het aanvatten van de dienstverlening of (iii) het faillissement van een partij of een procedure tot gerechtelijke reorganisatie. Deze ontbinding geschiedt door schriftelijke mededeling aan de betrokken partij binnen een termijn van 14 dagen na vaststelling.

 

De ontbinding van de Overeenkomst dienstverlening doet geen afbreuk aan het recht van de partij die de ontbinding heeft gevorderd om van de andere partij een schadeloosstelling te vorderen voor alle schade die de betrokken zware fout of wanprestatie van de andere partij haar heeft berokkend.

 

 1. Overmacht

 

De Overeenkomst dienstverlening wordt niet geacht niet te zijn nagekomen in geval van overmacht, d.w.z. bij elke gebeurtenis waarover Maggie’s Melody geen controle heeft en in het bijzonder, zonder dat deze opsomming beperkend is, in geval van een algemene sectorale staking, brand, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,

 terrorisme, pandemie of epidemie in België.

 

In dergelijk geval zal het reeds betaalde bedrag door de Klant worden gebruikt als een tegoed voor elke toekomstige reservering binnen de 365 dagen. Partijen komen minnelijk een nieuwe datum overeen, rekening houdende met diens beschikbaarheden. Enkel op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de Klant gericht aan Maggie’s Melody zal het reeds ontvangen bedrag worden terugbetaald.

 

 

 1. Aansprakelijkheid van Maggie’s Melody

 

Maggie’s Melody voldoet aan alle wettelijke vereisten inzake verzekeringen.

 

Maggie’s Melody kan louter aansprakelijk worden gesteld in geval van opzet of grove fout. Partijen erkennen uitdrukkelijk dat Maggie’s Melody niet aansprakelijk kan worden gehouden voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie). De aansprakelijkheid van Maggie’s Melody zal in ieder geval beperkt zijn tot het bedrag van de dienstverlening vermeld in de Overeenkomst dienstverlening (excl. BTW).

 

Maggie’s Melody stelt alles in het werk om toegang te verlenen tot de website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kan een ononderbroken toegang en dienstverlening echter niet gegarandeerd worden. In geval van onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, wordt er alles in werk gesteld om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als een tekortkoming in hoofde van Maggie’s Melody.

 

De dienstverlening vanwege Maggie’s Melody betreft een middelenverbintenis.          

 

Maggie’s Melody kan niet aansprakelijk gehouden in geval van medische letsels die zouden kunnen ontstaan door het deelnemen van de Klant aan de geleverde diensten.

De Klant erkent niet over een herroepingsrecht te beschikken indien de dienstverlening volledig werd uitgevoerd.

 

 1. Intellectuele eigendom

 

De rechten of belangen gegenereerd als resultaat van intellectuele activiteiten die rechtstreeks of onrechtreeks verband houden met de verleende diensten door Maggie’s Melody behoren exclusief toe en blijven de eigendom van Maggie’s Melody. Hieronder vallen tevens, op niet-limitatieve wijze, de website, logo’s, teksten, foto’s, kleurencombinaties, namen en in het algemeen de communicatie van Maggie’s Melody.

 

Onder intellectuele eigendomsrechten worden o.m. verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag de Klant bijvoorbeeld Maggie’s Melody’s tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s, kleurencombinatie, etc. niet kopiëren of reproduceren zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

 1. Bevoegdheid

 

De relatie tussen partijen wordt beheerst door het Belgisch recht.

 

In geval van betwisting, verbinden partijen zich er toe om alle mogelijke inspanningen te leveren om het geschil op minnelijke wijze te regelen.

 

Bij betwisting in verband met de interpretatie, de uitvoering of de beëindiging van de contractuele relatie tussen partijen zullen de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel bevoegdheid zijn.

 

 De Klant erkent uitdrukkelijk de algemene voorwaarden te hebben ontvangen

 • Community regels

Wees lief

De gouden regel in onze communities: als je niets lief te zeggen hebt, zeg dan helemaal niets. We zijn hier allemaal om elkaar te steunen en aan te moedigen, pesters zijn niet welkom.

Geen eigen promo

Het is niet de bedoeling dat groepen een 'reclame' groep wordt. Eigen promo materiaal mag je dus niet posten. Wat is promomateriaal? Denk aan uitnodigingen voor een concert of jam night.

Geen geklaag of negativiteit

Klagen over wat je moet doen of de dingen die je overkomen, haalt je uit de bestuurdersstoel en zet je meteen in de slachtoffermodus. Als slachtoffer heb je geen ZEGGEN in wat je wilt creëren, doen of veranderen. Je wordt machteloos. Dat gedrag wordt niet getolereerd in deze groep! Alles draait om PERSPECTIEF. Wat is JOUW perspectief? In deze groep praten we over wat MOGELIJK is, niet wat een PROBLEEM is.

Help om je heen

Je maakt deel uit van de leukste zangfamilie ooit, draag je steentje bij en help waar je helpen kan. Door enthousiast mee te doen aan verschillende conversaties bouw je nieuwe vriendschappen op.

 

 1. Privacybeleid en cookie policy 

Maggie’s Melody gaat zorgvuldig om met geregistreerde gegevens zoals e-mailadressen en namen. Maggie’s Melody verkoopt geen e-mailadressen of andere gegevens en geeft geen gegevens aan derden. Registreren is bedoeld om te reageren op de website. Indien Maggie’s Melody in de toekomst toch commerciële boodschappen zou willen versturen, dan zal dit op basis van een opt-in zijn en niet ongevraagd. Ook met gegevens die met contactformulieren of via e-mail verstuurd worden, wordt zorgvuldig mee omgegaan. Deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijk informatie behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beschermd conform de GDPR-wetgeving.

 

Maggie’s Melody plaatst enkele cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan ingelogd zijn en het mogelijk maken om te reageren.

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van de website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet (zoals Google Analytics), zijn zeer belangrijk. Zonder anonieme input van bezoekers heeft Maggie’s Melody geen beeld van het gebruik van de website en hoe deze te verbeteren. De advertising-cookies die worden geplaatst, zorgen middels een zogeheten ‘frequency cap’ dat je niet continu wordt benaderd door dezelfde advertentie. De ‘tracking cookies’, die worden geplaatst voor voor analytische doeleinden of advertenties, zijn zogenaamde ‘third party cookies’. Deze cookies worden niet door onszelf geplaatst, maar door derde partijen.

Wil je niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kun je cookies eenvoudig uitzetten via je browser.

Hieronder wordt beschreven welke cookies Maggie’s Melody zelf plaatst en van welke third-party cookies gebruik worden gemaakt:

 • Google Analytics

Via Google Analytics worden geanonimiseerde gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kan Maggie’s Melody zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken. Maggie’s Melody gebruikt deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van de website. Tevens optimaliseert Maggie’s Melody hiermee de werking van de website. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Maggie’s Melody heeft Google niet toegestaan de verkregen analyticsinformatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Wil je niet dat je klikgedrag wordt bijgehouden? Dan kun je via de website van Google een browser-plugin downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die je bezoekt, dus niet alleen voor Maggie’s Melody. Je kunt de browser-plugin hier downloaden.

 • Functionele cookies

Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt. Zo wordt er bij Maggie’s Melody gebruikgemaakt van cookies om in te kunnen loggen en te reageren. Ook worden cookies gebruikt om instellingen en voorkeuren te onthouden. Sociale knoppen:
Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op Facebook, Twitter, Google Plus, LinkedIn en Pinterest. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat je ingelogd bent zodat je niet iedere keer op Twitter of Facebook hoeft in te loggen zodra je iets wilt delen. Embedded content: In blogposts kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op Maggie’s Melody wordt ontsloten. Denk hierbij aan Slideshare-presentaties, YouTube-video’s, Instagram posts, Spotify songs en Storify. Op vergelijkbare wijze als de sociale knoppen maken deze codes vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen, kun je vinden in het privacybeleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle over.

 • Advertising cookies

Om advertenties te serveren, wordt een cookie van DoubleClick geplaatst. Deze cookie houdt geen surfgedrag en persoonlijke informatie bij en zorgt er alleen voor dat niet continu dezelfde advertenties worden getoond. Dit wordt ook wel een ‘frequency cap’ genoemd. Als je desondanks deze cookie niet wilt laten plaatsen kun je dit aangeven op de website van YourChoicesOnline.

 


1. Scope and definitions

These are the general terms and conditions and the privacy policy of Maggie's Melody with registered office at Wallenweg 4, 1700 Sint-Ulriks-Kapelle, and registered with the K.B.O under number 0668.885.274 (hereinafter: "Maggie's Melody").

 

Current general terms and conditions apply in priority to the services of Maggie's Melody, regardless of the general terms and conditions of the service customer (hereinafter: "the Customer"). Current general terms and conditions determine the contractual relationship between the parties together with the individual written agreement for a specific service (hereinafter: “Service Agreement”).

  

2. Prices and payment

The total price for the selected services is stated on the Service Agreement. If the Customer enters into an agreement via the website, the total price will be stated on the website.

 

The services ordered via the website are payable online by means of a credit card (Visa or Mastercard), bancontact, IDeal, Apple Pay and bank transfer. Services that are not ordered via the website are paid according to the terms and conditions set out in the Service Agreement.

 

An invoice will be drawn up for private singing lessons and 10 class cards. Invoices are payable within 8 working days after the invoice date, stating the invoice number. Any dispute must be made within 8 working days by registered letter stating the disputed invoice. Late payment interest at a rate of 10% will be due by operation of law after the due date of the invoice with a minimum of € 50.

 

3. Cancellation Policy

Depending on the chosen service, the following cancellation conditions apply:

 

Private singing lessons: In case of illness or if the student cannot come to the lesson, he/she must report this at least 24 hours in advance. Failing this, the lesson cannot be made up. A maximum of 3 lessons can be made up per school year without a doctor's note. The student is responsible for scheduling his/her catch-up lesson via the student portal or by sending an email to [email protected]. A catch-up lesson or “make up credit” is valid for 12 months.


Pop choir: except for force majeure or a written agreement from Maggie's Melody, no refunds are possible. This fee corresponds to the costs already incurred in the context of the service.


Summer Singing Workshop: Up to 2 weeks before the start of the workshop, a cancellation is possible without additional costs. From 2 weeks before the start of the workshop, 50% of the course price will be charged. This fee corresponds to the costs already incurred in the context of the service. From 24 hours before the start of the workshop, the full course fee will be deducted, which corresponds to the costs already incurred in the context of the service.


Online courses: if the service has not yet been completed, the Customer has a right of withdrawal for a period of 14 days from the conclusion of the agreement. This right of withdrawal must be addressed to Maggie's Melody in writing and unambiguously. If the service has been fully performed, the Customer does not have a right of withdrawal.


Membership “The Intimate Singing Circle”: all members can cancel their monthly membership at any time, which must be communicated in writing and unambiguously to Maggie's Melody. The membership fee of the started month will not be refunded as this fee corresponds to the costs already incurred in the context of the service.

Membership "Singing Insiders": all members can cancel their monthly membership at any time, which must be communicated in writing and unambiguously to Maggie's Melody. The membership fee of the started month will not be refunded as this fee corresponds to the costs already incurred in the context of the service.


30 Days To Better Singing "365 Day Guarantee": If members can prove they have gone through all the exercises and they don't get any results, they are also eligible for a full refund. This refund is only valid if sound clips of all exercises and a "before and after" recording, clearly audible that the vocals have not improved, are forwarded to Maggie's Melody as proof of the work done.

In case of cancellation by Maggie's Melody, the full course fee will be refunded, barring force majeure. In such a case, the parties undertake to reach an amicable solution.

 

4. Duration and dissolution of the agreement

The term of validity of the agreement is determined in the Service Agreement.

The Services Agreement can be dissolved by the parties at any time in the following cases: (i) gross negligence or serious non-performance by the other party in the performance of the Services Agreement, (ii) in the event of non-payment of the services before commencing the provision of services or (iii) the bankruptcy of a party or judicial reorganization proceedings. This dissolution takes place by written notification to the party concerned within a period of 14 days after determination.

 The dissolution of the Service Agreement does not affect the right of the party that has claimed the dissolution to claim compensation from the other party for all damage caused to it by the relevant serious misconduct or default of the other party.

 

5. Force of the majority

The Services Agreement shall not be deemed to have been breached in the event of force majeure, i.e. any event over which Maggie's Melody has no control and in particular, without this list being limitative, in the event of a general sectoral strike, fire, breakdowns in a (telecommunication) network or connection or communication systems used and/or the unavailability of the website at any time, non-delivery or late delivery by suppliers or other third parties engaged,

terrorism, pandemic or epidemic in Belgium.

 

In such case, the amount already paid will be used by the Customer as a credit for any future reservation within 365 days. The parties amicably agree on a new date, taking into account its availabilities. Only at the express written request of the Customer addressed to Maggie's Melody will the amount already received be refunded.

  

6. Liability of Maggie's Melody

Maggie's Melody meets all legal insurance requirements.

Maggie's Melody can only be held liable in the event of intent or gross error. The parties expressly acknowledge that Maggie's Melody cannot be held liable for any direct or indirect damage (such as, for example, consequential damage, lost profit, lost savings or damage due to business interruption). The liability of Maggie's Melody will in any case be limited to the amount of the services stated in the Service Agreement (excl. VAT).

Maggie's Melody makes every effort to provide access to the website 24 hours a day, 7 days a week. Given the technical characteristics of the Internet and IT resources and the need to carry out periodic maintenance, update or upgrade work however, uninterrupted access and service cannot be guaranteed. In the event of interruption or disruption of access or service, every effort will be made to remedy this within the shortest possible time. Such interruptions or disruptions are inherent to the service provided via the internet and cannot be regarded as a shortcoming on the part of Maggie's Melody.

The services provided by Maggie's Melody are an obligation of means.

Maggie's Melody cannot be held liable in the event of medical injuries that may arise from the Client's participation in the services provided.

The Customer does not acknowledge that he has a right of withdrawal if the service has been fully performed.

 

7. Intellectual Property

The rights or interests generated as a result of intellectual activities related directly or indirectly to the services rendered by Maggie's Melody belong exclusively to and remain the property of Maggie's Melody. This also includes, in a non-limitative manner, the website, logos, texts, photos, color combinations, names and in general the communication of Maggie's Melody.

Intellectual property rights include patent, copyright, trademark, drawing and model rights and/or other (intellectual property) rights, including whether or not patentable technical and/or commercial know-how, methods and concepts. It is prohibited to use and/or make changes to the intellectual property rights as described in this article. For example, the Customer may not copy or reproduce Maggie's Melody's drawings, photos, names, texts, logos, color combination, etc. without prior and explicit written permission.

 

8. Authority

The relationship between the parties is governed by Belgian law.

In the event of a dispute, the parties undertake to make every effort to settle the dispute amicably.

In the event of a dispute in connection with the interpretation, implementation or termination of the contractual relationship between the parties, the Dutch-speaking courts of Brussels will have jurisdiction.

The Customer expressly acknowledges having received the general terms and conditions

 

9. Privacy policy and cookie policy
Maggie's Melody handles registered data such as e-mail addresses and names with care. Maggie's Melody does not sell email addresses or other information and does not provide information to third parties. Registering is intended to respond to the website. If Maggie's Melody would like to send commercial messages in the future, this will be based on an opt-in and not unsolicited. Data sent with contact forms or by e-mail is also handled with care.

This personal data is treated as confidential information. All personal data is protected in accordance with the GDPR legislation.

 

Maggie's Melody places some cookies that are necessary for the functioning of the site. Think of being logged in and making it possible to respond.

The use of cookies is of great importance for the proper functioning of the website, but also cookies of which you do not immediately see the effect (such as Google Analytics) are very important. Without anonymous input from visitors, Maggie's Melody has no idea of how the website is used and how to improve it. The advertising cookies that are placed ensure that you are not continuously approached by the same advertisement by means of a so-called 'frequency cap'. The 'tracking cookies', which are placed for analytical purposes or advertisements, are so-called 'third party cookies'. These cookies are not placed by us, but by third parties.

Do you not want cookies to be placed? Then you can easily disable cookies via your browser.

Below is a description of which cookies Maggie's Melody places itself and which third-party cookies are used:

Google Analytics
Anonymized data about surfing behavior is collected via Google Analytics. This way Maggie's Melody can see how visitors like you use the website. Maggie's Melody uses this information to make well-founded decisions about the design of the website. Maggie's Melody also optimizes the functioning of the website. Google may provide this information to third parties if Google is legally obliged to do so, or insofar as these third parties process the information on Google's behalf. Maggie's Melody has not allowed Google to use the analytics information obtained for other Google services.

Do you not want your click behavior to be tracked? Then you can download a browser plugin from the Google website that prevents this. This setting then applies to all websites you visit, not just Maggie's Melody. You can download the browser plugin here.

Functional cookies
These are cookies that are strictly necessary for the functioning of the website. Without these cookies, certain parts cannot be used. For example, Maggie's Melody uses cookies to log in and respond. Cookies are also used to remember settings and preferences. Social Buttons:
Buttons are included on the website to promote or share pages on Facebook, Twitter, Google Plus, LinkedIn and Pinterest. These buttons are pieces of code from the social media itself and use a cookie. This cookie remembers that you are logged in so that you do not have to log in to Twitter or Facebook every time you want to share something. Embedded content: Blog posts may use content hosted on other sites and made available on Maggie's Melody. Think of Slideshare presentations, YouTube videos, Instagram posts, Spotify songs and Storify. Similar to the social buttons, these codes often use cookies. You can find out what they do with the cookies and personal data in the privacy policy of the relevant service. We have no control over this.

Advertising cookies
To serve advertisements, a cookie from DoubleClick is placed. This cookie does not track surfing behavior and personal information and only ensures that the same advertisements are not shown continuously. This is also referred to as a frequency cap. If you nevertheless do not want to have this cookie placed, you can indicate this on the YourChoicesOnline website.